ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร 3
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร 3

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร-กรมส่งเสริมการเกษตร

 

1. ข้อใดมิใช่ตัวชี้วัดความสำคัญของภาคเกษตรต่อรายได้ของประเทศ

1.  การส่งออก

2.  รายได้ประชาชาติ

3.  ผลิตภัณฑ์มวลรวม

4.  รายได้นอกภาคเกษตร

5.  ภาษีอากร

 

2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรภาคใดที่มีค่าต่ำที่สุด

1.  กลาง

2.  ใต้

3.  เหนือ

4.  ตะวันออก

5.  ตะวันออกเฉียงเหนือ

 

3. ขนาดของฟาร์มที่ใหญ่ที่สุด อยู่ในภาคใด

1.  ตะวันออกเฉียงเหนือ

2.  ตะวันออก

3.  กลาง

4.  เหนือ

5.  ใต้

4. ความหมายของ ประชากรเกษตร คืออะไร

1.  ครัวเรือนเกษตร

2.  เกษตรกร

3.  แรงงานเกษตร

4.  ครัวเรือนนอกเขตเทศบาล

5.  ครัวเรือนนอกเขตสุขาภิบาล

 

5. ที่ดินถือครองเพื่อการเกษตรถูกใช้ใน
กิจการใดมากที่สุด

1.  ที่นา

2.  พืชไร่

3.  ไม้ผล

4.  ผักและไม้ดอก

5.  ป่าไม้

 

6. ข้อใดมิใช่ลักษณะของแรงงานในภาคเกษตร

1.  แรงงานไร้ฝีมือ

2.  ทำงานต่ำระดับ

3.  ชำนาญการเฉพาะพืช

4.  ว่างงานตามฤดูกาล

5. ไม่มีข้อใดถูก

 

 

7. ารขาดดุลการค้าของไทยนั้น เนื่องมาจาก
สาเหตุใดมากที่สุด

1.   การสั่งสินค้าต่างประเทศเข้ามามาก

2.   ผลผลิตการเกษตรที่ได้ลดลง

3.   ราคาสินค้าเกษตรลดลง

4.   การส่งสินค้าไทยออกไปขายน้อย

5.   คนไทยนิยมใช้สินค้าต่างประเทศ

 

8. เมื่อเกิดปัญหาด้านการผลิตทางเกษตร
เกิดลดลงนั้น รัฐควรจะได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร

1.   ให้สินเชื่อระยะยาว

2.   ให้การศึกษาแก่เกษตรกรมากขึ้น

3.   ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา

4.   ช่วยด้านการตลาด

5.   ทำการปฏิิรูปที่ดิน

 

9. ภาคเกษตรมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร

1.   เป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักของประชาชนไทย

2.   เป็นแหล่งจ้างแรงงานของประเทศ

3.   เป็นสาขาที่ทำรายได้เงินตรา
ต่างประเทศจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

4.   เป็นแหล่งอาหารของคนในประเทศ

5.   สินค้าเกษตรบางประเภทเป็นที่ต้อง
การจากต่างประเทศมาก

10. ลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงการค้าระหว่างประเทศของไทยด้านการเกษตรคือข้อใด

1.   มีการส่งออกข้าว พืชไร่อื่น อีกหลายชนิด

2.   การเติบโตของสินค้าเกษตรมีมาก

3.   สินค้าเกษตรของไทยยังเป็นผู้นำอยู่ในตลาดโลก

4.   การนำเข้าสินค้าบางอย่างในต่างประเทศ
ยังคงเพิ่มมากขึ้น

5.   ประเทศต่าง มาติดต่อการค้า
มากมาย

 

11. ข้อใดเป็นความสำคัญของตลาดสินค้า
เกษตรในระบบเศรษฐกิจ

1.   มีการซื้อขายสินค้าหลายชนิดกระจาย
ทั่วไป

2.   มีการดำเนินกิจกรรมการตลาดของ
เกษตรกรจำนวนมาก

3.   เป็นแหล่งรวมตลาดปัจจัยการผลิตและ
ตลาดผลิตผลเกษตร

4.   มีการจัดของตลาดระดับต่าง ตาม
ชนิดประเภทพืชผลเกษตร

5.   มีพ่อค้าคนกลางมาก

12. การตลาดสินค้าเกษตรจะมีลักษณะอย่างไร

1.   กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

2.   มีการทำกิจกรรมของการตลาดที่
เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปรวมอยู่ด้วย

3.   จัดหาสินค้าตามระบบ ลักษณะ หน้าที่
รูปแบบ ปริมาณ

4.   รวมสินค้าด้านปัจจัยการผลิตต่าง
อีกด้วย

5.   พ่อค้าคนกลางสามารถทำกิจกรรม
ได้หลายอย่าง

 

13. ระดับการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

1.   ยังขาดระบบที่ดี

2.   มีการพัฒนาเพียงด้านตัวตลาดเท่านั้น

3.   มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

4.   ควรลดระดับความยุ่งยากลง ลดระดับการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน

5.   รัฐยังขาดการสนับสนุน

 

14. ข้อใดเป็นลักษณะแรงงานในภาคเกษตร
ของไทยในปัจจุบัน

1.   แรงงานยังขาดการพัฒนา

2.   แรงงานมีน้อยลงทุกขณะ

3.   มีแรงงานทำงานยังไม่เต็มเวลา

4.   มีแรงงานเป็นฤดูกาล

5.   ถูกทุกข้อ

15. ประเทศไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้
ภาคเกษตรได้อย่างไร

1.   เลือกพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะที่ให้ผลตอบแทนสูง

2.   พัฒนาด้านสังคมไปพร้อม กัน

3.   พัฒนาการผลิต การตลาด การบริโภค
สินค้าเกษตร

4.   พัฒนาการทุก ด้าน ไปพร้อมกัน

5.   ถูกทุกข้อ

 

16. เพราะเหตุใดสัดส่วนภาคเกษตรจึงลดลงในปัจจุบัน

1.   เพราะการเกษตรไม่สามารถจะพัฒนา
ได้อีก

2.   เพราะการเกษตรมีระดับขยายตัว
ทรงตัวทุก ปี

3.   เพราะการเกษตรมีการขยายตัวลดลงใน
อัตราต่ำกว่าภาคอื่น

4.   เพราะภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความสำคัญมากทุกปี

5.   ถูกทุกข้อ

 

17. การทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำให้สินค้า
และบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
โดยกิจกรรมสามารถทำกำไรได้ในระดับ
ที่ต้องการคืออะไร

1.   การจัดจำหน่าย

2.   การตลาด

3.   การบริการลูกค้า

4.   จัดระบบการตลาด

5.   การกำหนดราคาขาย   จุดที่ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อ

18. การตลาดจะเกิดขึ้นได้ควรประกอบด้วยอะไร

1.   กลุ่มบุคคล วัตถุดิบ และการผลิต

2.   กลุ่มบุคคล เงิน และการจูงใจ

3.   กลุ่มบุคคล เงิน และวัตถุดิบ

4.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการโฆษณา

5.   กลุ่มบุคคล การจูงใจ และการผลิต

 

19. แนวคิดของการตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน
คืออะไร

1.   การมีบทบาทและการให้กับสังคม

2.   การมีจรรยาบรรณทางการตลาด

3.   เน้นลูกค้าคือพระราชาและรับผิดชอบต่อสังคม

4.   การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

5.   ถูกทุกข้อ

 

20. สินค้าเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เสนอขาย
ในตลาดเพื่ออะไร

1.   รับผลกำไรตอบแทน

2.   ให้โอกาสในการบริโภคแก่สังคม

3.   ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

4.   ระบายสินค้าที่เหลือจากการบริโภค

5.   สร้างระบบการตลาดระดับจุลภาค

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
shayenjai ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากค่ะ
anuwat_ak ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากๆๆครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้