ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท.อบต.อบจ.เทศบาล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท.อบต.อบจ.เทศบาล

1. การติดต่อสื่อสารทางวิทยุของพนักงานดับเพลิง ปัจจุบันใช้รหัสวิทยุแบบใด
   ก.โค้ด ว.   ข. โค้ด คิว   ค.รหัส มอร์ส   ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก
2. ไฟเกิดจากอะไร
   ก. เชื้อไฟ + ความร้อน + ออกซิเจน
   ข. ความร้อน + ออกซิเจน
   ค. เชื้อไฟ + ความร้อน
   ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก
3. เครื่องดับเพลิง แบบใดดีที่สุด
   ก. แบบ A B C
   ข. แบบ A B C D
   ค. แบบ A B C D E
   ง. แบบ A
ตอบ ค

4.ไฟ มีกี่ประเภท (การเกิดของไฟ)......
ตอบ..5 ประเภท
1. ไฟประเภท A (Class A) หมาย ถึง ไฟที่เกิดจากวัสดุติดไฟโดยทั่วไป
2. ไฟประเภท B (Class B) หมาย ถึง ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวและก๊าซ
3. ไฟประเภท C (Class C) หมาย ถึง ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งยังมิได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าออก
4. ไฟประเภท D (Class D) หมาย ถึง ไฟที่เกิดจากโลหะที่ลุกไหม้ได้ วัตถุระเบิด และสารที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ
5. ไฟประเภท K  คลาสใหม่ที่กำหนดขึ้น คลาสนี้เป็นไฟที่เกิดขึ้นในกระทะ ร้อน หรือการหุงต้มกับข้าว  คือ ไฟที่ติดบนน้ำมันคล้ายๆ กับ การผัดผักบุ้งไฟแดง ไฟประเภทนี้ไม่สามารถดับได้ด้วยน้ำ

5.การฉัน้ชีพ กับ การฉัน้ภัย ต่างกันอย่างไร
ตอบ...การฉัน้ชีพ คือ การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในยามเกิดอุบัติเหตุ หรือ สาธารณภัยที่เกิดในปัจจุบัน และต้องรีบแก้ไขไม่ให้ถึงแก่ชีวิต
การฉัน้ภัย คือ การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและไม่ได้รับบาดเจ็บก็ตาม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนหรือไม่ทำให้เหตุการณ์เลวร้ายลงไปอีก

6.ภัยคืออะไร ........
ตอบ..คือสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย ของประชาชน หรือ ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือ มีผู้กระทำให้เกิดขึ้น

7.ผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คือ ................
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

8.พนักงานป้องกันภัย คือ ............
ตอบ...คือ บุคคลซึ่งผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522

9.แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คือ..............
ตอบ...คือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ความเสียหายอันเนื่องมากจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม ไม่ว่าจะกระทำก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หรือ ภายหลังการเกิดภัย

10.กองทุน สปสช.คือ อะไร....
ตอบ..คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง

11.ศูนย์นเรนทร คือ....
ตอบ...คือ หน่วยฉัน้ชีพ (Emergency Medical Service) ที่ดำเนินการโดยกรมการแพทย์ เป็นศูนย์ฉัน้ชีพต้นแบบ (model) ของศูนย์ฉัน้ชีพอื่น ๆ โทร.1669

12.ไฟไหม้ โทรหมายเลข...
ตอบ  199

13.อปพร.คืออะไร...........
ตอบ คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

14.ว2 ว8 หมายความว่า....
ตอบ รับทราบข้อความ(ข่าว)  เป็นโคด ว.

15.สารดับเพลิงหลักที่หาง่าย และ ดีที่สุด คือ 
ตอบ...น้ำ...

16.Fire point กับ flash point ต่างกันอย่างไร.....
ตอบ...การติดไฟ ความร้อนต้องถึง 1. flash point คือ จุดวาบไฟ หมายถึงอุณหภูมิต่ำสุดที่ทำให้เชื้อเพลิงคายไอออกมาผสมกับอากาศ 2. Fire point คือ จุดเผาไหม้ มีอุณหภูมิสูงกว่า flash point 7 องศา C ตามลำดับ

17.วิธีการดับเพลิงหลัก มีกี่วิธี  (ตอบ...4.วิธีหลัก..)
ตอบ...1. ทำให้เย็นตัว ใช้น้ำ 2. ทำให้อับอากาศ ใช้คลุมดับ 3. ขจัดเชื้อเพลิง 4. ขัดขวางปฏิกิริยาลูกโซ่ โดยฉีดสารดับเพลิง

18.FLASHOVER และ BACKDRAFT คือ อะไร
ตอบ  FLASHOVER  คือ ช่วงเวลาก่อนถึงพัฒนาการของไฟขั้นสูงสุด 
BACKDRAFT คือ พฤติกรรมการเกิดการระเบิดจากภายในห้อง

19.สถาบันมาตรฐานรับรองถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง มีสถาบันใดบ้าง
ตอบ...
1.   TIS (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย
2.   UL - Under Writers Laboratories
3.   FM – Factory Mutual
4.   NFPA – National Fire Protection Association

20. โทร.1669 หมายถึง เรียก
ตอบ...เรียก ศูนย์นเรนทร (ศูนย์ฉัน้ชีพ)

1.สาธารณภัยคือ....
ตอบ....อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีผู้กระทำให้เกิด....

2.เจ้าพนักงานตาม พรบ.นี้เป็นเจ้าพนักงานตาม กม.ใด....
ตอบ...ตาม พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 มาตรา 43

3.การค้นหาบุคคลต้องหาจากจุดใดของห้อง
ตอบ...ผนังข้างห้อง หรือ มุมห้อง

4.สถานีดับเพลิงควรตั้งอยู่ห่างจากที่ชุมชนหรือศูนย์การค้า กี่ ก.ม.
ตอบ... 2.4 กม.

5.เมื่อเกิดไฟไหม้เจ้าหน้าที่ต้องไปถึงจุดเกิดเหตุภายในกี่นาที
ตอบ...8 นาที

แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท.อบต.อบจ.เทศบาล

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

- สรุป พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. 2542

- สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ถาม - ตอบแนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สรุปนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- สรุปพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
 
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย 247 หน้า 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบช่างโยธา 
แนวข้อสอบช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ 
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบนายช่างโยธา 
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 
แนวข้อสอบนิติกร 
แนวข้อสอบบุคลากร 
แนวข้อสอบวิศวโยธา 
แนวข้อสอบสถาปนิก 
แนวข้อสอบสันทนาการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
1. ข้อใดหมายถึง จุดหรืออุณหภูมิต่ำสุดที่ไอระเหยของของเหลวผสมกับอากาศจะสามารถเกิดการลุกไหม้ หลังจากมีการติดไฟ

ก. จุดติดไฟ        ข. จุดวาบไฟ

ค. จุดระเบิด       ง. ของเหลวติดไฟ

จ. การเดือดปะทุ

2. องค์ประกอบหลักของการติดไฟได้แก่ข้อใด

ก. ความร้อน และเชื้อเพลิง

ข. เชื้อเพลิง และออกซิเจน

ค. ออกซิเจน และความร้อน

ง. สารติดไฟ เชื้อเพลิง และความร้อน

จ. ความร้อน เชื้อเพลิง และออกซิเจน3. ไฟชนิดใดเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทของเหลว เช่น น้ำมันเบนซิน


ก. ชนิด เอ       ข. ชนิด บี     ค. ชนิด ซี    ง. ชนิด ดี      จ. ชนิด อี4. การป้องกันโดยมีการตรวจจับควันไฟ ความร้อน หรืออื่นๆ เพื่อส่งสัญญาณที่ตรวจจับได้ให้กับอุปกรณ์ ควบคุมเพื่อท่าการสั่งงานให้ระบบระงับอัคคีภัยท่างาน เป็นการป้องกันอัคคีภัยแบบใด


ก. การป้องกันเชิงก่าจัด

ข. การป้องกันเชิงสัญญาณ

ค. การป้องกันเชิงรุก

ง. การป้องกันเชิงรับ

จ. การป้องกันเชิงพื้นที

5. การจัดพื้นที่ครอบครองเพื่อใช้ในการจัดระบบป้องกันควบคุมอัคคีภัยนั้น ข้อใดจัดเป็นพื้นที่ครอบครอง ประเภทที่ 3

ก. ส่านักงาน                                 ข. โรงแรม  

ค. โรงกลั่นน้ำมันโรงงานทอผ้า ง. โรงงานทอผ้า          จ. โรงงานผลิตไม้ขีดไฟ

6. ถังดับเพลิงแบบโฟม สามารถใช้ดับไฟชนิดใด

ก. ชนิด ก (Class A)            ข. ชนิด ข (Class B)

ค. ชนิด ค (Class C)           ง. ข้อ ก และ  ข ถูก

จ. ข้อ ข และ ค ถูก

7. ระบบ หัวกระจายน้ำดับเพลิงในข้อใด เป็นระบบที่น้ำจะไหลผ่านหัวกระจายน้ำดับเพลิงทุกหัว ท่าให้มี ปริมาณน้ำในการดับเพลิงสูงกว่าระบบอื่นๆ

ก. ระบบเปิด            ข. ระบบท่อแห้ง

ค. ระบบท่อเปียก      ง. ระบบก๊าซเฉื่อย

จ. ระบบหน่วงการท่างาน

8. กรณีเนื้อที่อาคาร เกิน 250 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร และไม่มีท่อน้ำดับเพลิงของทางราชการ ต้องจัดเตรียมน้ำส่ารองในปริมาณเท่าใด

ก. 5,000 ลิตร     ข. 7,500 ลิตร

ค. 10,000 ลิตร     ง. 15,000 ลิตร       จ. 2,5000 ลิตร

9. อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ เป็นส่วนประกอบใดของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ก. อุปกรณ์เริ่มต้น               ข. อุปกรณ์แจ้งเตือน

ค. แหล่งจ่ายก่าลังไฟฟ้า      ง. แผงควบคุม

จ. อุปกรณ์ประกอบ10. ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการระเบิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ข้อใด


ก. ขนาดและปริมาณของฝุ่นละออง            ข. สภาพความปั่นป่วนในระบบ

ค. สภาพความชื้นในบรรยากาศ                     ง. ข้อ ก และ ข ถูก จ. ข้อ ก ข และ ค ถูกเฉลย 1. ก 2. จ 3. ข 4. ง 5. ค 6. ง 7. ก 8. ง 9. ก 10. จ
10. ข้อใดไม่ใช่ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)


                ก)  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด                                              

             ข)  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                ค)  ข้าราชการกรมป้องกันฯ ที่อธิบดี ปภ. แต่งตั้ง        

             ง)  ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยที่  ครม. แต่งตั้ง

11. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับทรัพย์สินที่เสียหายจากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก)  ต้องชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับประโยชน์จากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข)  ต้องชดเชยความเสียหายแก่ผู้ที่มิใช่ผู้ได้รับประโยชน์จากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค)  ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ที่มิใช่ผู้ได้รับประโยชน์จากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ง)  ถูกทั้งข้อ ก) และ ค)12. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำรงตำแหน่งใดในคณะกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

                ก)  ประธานกรรมการ                                         ข)  กรรมการ

                ค)  กรรมการและเลขานุการ                              ง)  ไม่มีข้อใดถูก

13.  ผู้ใดเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

                ก)  รองผู้ว่าราชการจังหวัด                                ข)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก

                ค)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด              ง)  ถูกทุกข้อ

14.  ข้อใดมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่

ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

                ก)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                        ข)  องค์การบริหารส่วนตำบล

                ค)  เทศบาล                                                           ง)  เมืองพัทยา

15.  เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ใครมีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว

                ก)  นายก  อบต. ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น             ข)  นายก  อบจ.

                ค)  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                       ง)  นายกรัฐมนตรี

16.  ผู้ใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

                ก)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด              ข)  ปกครองจังหวัด

                ค)  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด                            ง)  ผู้แทนกรม ปภ.              

17.  ใน กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานที่สั่งให้ ขนย้ายทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่ายออกจากอาคารหรือสถานที่ ให้เจ้าพนักงานสามารถขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำเป็นแก่การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยโดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจาก การกระทำดังกล่าว

                ก)  ใช่                                                                     ข)  ไม่ใช่

18. ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ เป็นผู้อำนวยการท้องถิ่น มีหน้าที่อะไร

                ก)  มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน

                ข)  มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

                ค)  มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย

                ง)  ถูกทุกข้อ

19. กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง ผู้ใดมีอำนาจสั่งการทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร

                ก)  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

                ข)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

                ค)  ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

                ง)  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

20.  ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ผู้ใดมิได้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลอาญา

                ก)  รองผู้อำนวยการ                                            ข)  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

                ค)  เจ้าพนักงาน                                                   ง)  อาสาสมัคร

21.  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานของท่าน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  กำหนดให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแผนเมื่อใด

ก)  2  ปี                                                                                  ข)  5  ปี                

ค)  เมื่อสถานการณ์เกี่ยวกับภัยเปลี่ยนแปลงไป             ง)  ข้อ ข) และ ค)

22. หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม พ.ร.บ. นี้ ต้องจัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาใดนับแต่วันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ

                ก)    1 ปี                                 ก)    2  ปี                                  ค)    3 ปี                               ง)    5 ปี
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 247 หน้า 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบช่างโยธา 
แนวข้อสอบช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ 
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบนายช่างโยธา 
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 
แนวข้อสอบนิติกร 
แนวข้อสอบบุคลากร 
แนวข้อสอบวิศวโยธา 
แนวข้อสอบสถาปนิก 
แนวข้อสอบสันทนาการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้