ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ แผนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ แผนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวตอบลงในกระดาษคำตอบ
1. แผนพัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นระบบฉบับแรกมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ.2504  ข. พ.ศ.2505
ค. พ.ศ.2510 ง. พ.ศ.2514
2. ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประกาศใช้เป็นฉบับ
ก. ฉบับที่ 9 
ข. ฉบับที่ 8
ค. ฉบับที่ 7
ง. ฉบับที่ 6
3. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้เน้นการพัฒนาในด้านใด
ก. พัฒนาคน  ข. พัฒนาเศรษฐกิจ
ค. พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ง. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. กระบวนการเรียนรู้ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 คือ
ก. การอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี ร่มเย็นเป็นสุข เป็นธรรม
ข. การอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี ร่มเย็นเป็นสุข เป็นธรรมและเป็นไท 
ค. อยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี
ง. ความรู้สามัคคีและร่มเย็นเป็นสุข
5. กลไกการพัฒนาคนที่สำคัญที่สุดคือกลไกด้านใด
ก. เศรษฐกิจ ข. ศาสนา
ค. การกีฬา  ง. การศึกษา
6. ประเทศไทยตั้งเป้าหมาย เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. ใด
ก. 2546  ข. 2544
ค. 2545 ง. ไม่มีข้อถูก7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เน้นเรื่องใดเป็นประการสำคัญ
ก. การพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ
ข. เร่งรัดและปูพื้นฐานทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. ลดอัตราการเพิ่มของประชากร
ง. เร่งรัดโครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
8. ในปฐมบท กล่าวถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้ประชากรของไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาในแผน
ที่ 9 ไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด
ก. 40 %  ข. 30 %
ค. 20 % ง. 10 %
9. ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 – 8 นั้นได้เน้นพัฒนาด้านใด
ก. พัฒนาคนเป็นหลัก ข. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. พัฒนาเศรษฐกิจ  ง. พัฒนาสังคมวัฒนธรรม
10. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระยะที่ 9 นั้นเป็นแผนพัฒนาฯ ของหน่วยงานใด
ก. กระทรวงมหาวิทยาลัย ข. กระทรวงศึกษาธิการ 
ค. กระทรวงสาธารณสุข ง. กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา
11. การพัฒนาตามแผนฯ 8 เปลี่ยนแปลงจากเน้นหลักการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักเปลี่ยนมาเน้นอะไร
ก. เน้นเป็นศูนย์กลางพัฒนา  ข. เน้นคุณภาพชีวิต
ค. ความมั่นคงของครอบครัว ง. เน้นทางด้านความคิดริเริ่ม
12. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระยะที่ 9 เริ่มตั้งแร่ปี พ.ศ. ใดถึงปี พ.ศ.ใด
ก. 2535 - 2339 ข. 2540 - 2344
ค. 2541 - 2345 ง. 2545 - 2349 
13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้กำหนดทิศทางของการพัฒนาโดยสรุปไว้อย่างไร
ก. 3 เป้าหมาย 4 แนวทาง 10 แผนงาน ข. 2 เป้าหมาย 3 แนวทาง 10 แผนงาน
ค. 12 เป้าหมาย 7 แนวทาง 5 แผนงาน  ง. 1 เป้าหมาย 2 แนวทาง 6 แผนงาน 14. ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนของพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ข้อ
ใดตรงกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ก. อัตราการเพิ่มของประชากรจะลดลงเหลือ ร้อยละ 1.3
ข. รายได้ประชาชาติจะสูงขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ค. มูลค่าการส่งสินค้าออกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 14
ง. ประชากรมีประสิทธิภาพ แก้ไขความขัดแย้งของสังคม 


15. เป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. กำหนดให้ปริมาณการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี
ข. กำหนดให้เศรษฐกิจส่วนรวมขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 8.2 ต่อปี
ค. กำหนดให้สาขาเกษตรกรรมขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.3 ต่อปี 
ง. กำหนดให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 14.7 ต่อปี
16. ทำไมแผนฯ ฉบับที่ 8 จึงเน้นที่การพัฒนาคน
ก. เพราะคนเป็นผู้ได้รับผลจากการพัฒนา  ข. เพราะด้านอื่น ๆ ได้ผลดีหมดแล้ว
ค. เพราะคนไม่มีศักยภาพในการทำงาน ง. เพราะคนขาดความสามารถ
17. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยที่ได้กำหนดระยะเวลาของแผนเป็น 5 ปี หรือ 6 ปี
นั้นถือว่าเป็นแผนในลักษณะใด
ก. แผนระยะยาว ข. แผนระยะปานกลาง 
ค. แผนระยะสั้น ง. แผนเร่งด่วน
18. ขั้นตอนใดของแผนพัฒนาฯ ที่ท่านเห็นว่ามีความสำคัญมากที่สุด
ก. ขั้นตอนการประเมินผล ข. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน 
ค. ขั้นตอนการจัดทำแผน ง. ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา
19. ทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตนอกจากจะพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชาติแล้วจำเป็นจะต้องคำนึงถึงการพัฒนาประเทศในฐานะอะไรด้วย
ก. ผู้นำในอาเซียน ข. ฐานะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
ค. ฐานะประเทศทางเกษตรกรรม ง. ฐานะประเทศกำลังพัฒนา
20. แนวโน้มและกระแสการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีความสำคัญและมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในอนาคตที่สำคัญๆ โดยสรุปมีอะไรบ้าง
ก. ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมและวัฒนธรรม
ข. ด้านการเมืองการปกครอง โครงสร้างจำนวนประชากรและสุขภาพพลานามัย
ค. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ง. ถูกทุกข้อ 
21. ในช่วงระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 นี้มีประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจทีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ
อะไรบ้าง
ก. การค้าเสรี ข. การอุตสาหกรรม
ค. ธุรกิจบริการและการเกษตรกรรม ง. ถูกทุกข้อ

22. ในระบบสังคมและวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอะไรบ้าง
ก. การละเลยต่อศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ข. การย้ายถิ่นเข้าสู่เมือง
ค. ถูกทั้ง ก และ ข  ง. ไม่มีข้อใดถูก
23. ในด้านการเมืองการปกครองนั้นประชาชนจะต้องมีบทบาทอย่างไร
ก. ลงสมัครรับเลือกตั้ง ข. ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ค. มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  ง. รณรงค์ในการเลือกตั้ง
24. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
ก. รักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม เพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข. การกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ค. เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ง. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
25. เป้าหมายการกระจายรายได้ กำหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมายไว้กี่กลุ่ม
ก. 6 กลุ่ม  ข. 5 กลุ่ม ค. 4 กลุ่ม ง. 3 กลุ่ม
26. กำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ปริมาณเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
ก. ร้อยละ 35 ข. ร้อยละ 30 ค. ร้อยละ 25  ง. ร้อยละ 15
27. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับใดที่มีระยะเวลาปฏิบัติยาวนานที่สุด
ก. แผนฯ ฉบับที่ 1 คือ 6 ปี  ข. แผนฯ ฉบับที่ 1 คือ 7 ปี
ค. แผนฯ ฉบับที่ 1 คือ 2 ปี ง. แผนฯ ฉบับที่ 1 คือ 5 ปี
28. ที่ว่าแผนฯ 9 เป็นแผนกลยุทธ์ (Strategic plan) นั้นมีลักษณะตามข้อใด
ก. เป็นแผนเชิงซ้อน ข. เป็นทั้งแผนรุกและแผนรับ 
ค. เป็นแผนรับ ง. เป็นแผนรุก
29. โครงสร้างจำนวนประชากรและสุขภาพพลานามัยมีประเด็นที่ควรแก่การหยิบยกมาพิจารณาในช่วงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 9 มีอะไรบ้าง
ก. โครงสร้างจำนวนประชากร ข. สุขภาพพลานามัย
ค. ถูกทั้ง ก และ ข  ง. ไม่มีข้อใดถูก
30. การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่เป็นไปในลักษณะใด
ก. เป็นการพัฒนาที่ไม่ทำให้เสียความสมดุลยระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ข. การพัฒนาในระยะเวลาอันยาวนาน
ค. การพัฒนาและการป้องกัน
ง. ถูกทุกข้อ


31. จุดอ่อนของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยคืออะไร
ก. การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
ข. ขาดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. ขาดนักวิทยาศาสตร์
ง. ขาดการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
32. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยในอนาคตควรจะเน้นองค์ประกอบด้านใดบ้าง
ก. สุขภาพพลานามัย มีสุขภาพจิตดี เจริญเติบโตสมวัยปราศจากสารพิษ และสารเสพติด
ข. ด้านจิตใจและสังคม มีวินัย มีความซื่อสัตย์ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ค. ด้านสติปัญญา คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และด้านการประกอบอาชีพ มีทักษะ มีคุณธรรม
และเจตคติที่ดีต่อการประกอบสัมมาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ 
33. การพัฒนาตามแผนฯ 9 นี้จะนำไปสู่ด้านใด
ก. คนมีความสุขครอบครัวอบอุ่น ข. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติ
ค. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ง. ถูกทุกข้อ 
34. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถือว่าเป็นแผนที่ใช้ระยะเวลาปฏิบัติในระยะใด
ก. ระยะยาวคือเวลาปฏิบัติไม่เกิน 5 – 7 ปี
ข. ระยะยาวคือเวลาปฏิบัติไม่เกิน 5 – 7 ปี
ค. ระยะสั้นคือเวลาปฏิบัติไม่เกิน 5 ปี
ง. ระยะกลางคือเวลาปฏิบัติไม่เกิน 7 ปี 
35. สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งขึ้นในปีใด
ก. 2502 ข. 2501
ค. 2493  ง. 2500
36. แนวทางการพัฒนาตามข้อ 28 มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการอย่างไรที่เหมาะสมที่สุด
ก. พัฒนาศักยภาพของตัวคน และสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ข. พัฒนาสภาพแวดล้อมกับระบบเศรษฐกิจให้แข็งแรง
ค. พัฒนาคุณภาพชีวิต และองค์กรชุมชนให้แข็งแรง
ง. ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี หรือ 12 ปี

37. แผนฯ 9 มีวัตถุประสงค์กี่ข้อ
ก. 6 ข้อ ข. 5 ข้อ 
ค. 4 ข้อ ง. 3 ข้อ
38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 กำหนดไว้กี่ข้อ
ก. 8 ข้อ ข. 7 ข้อ
ค. 6 ข้อ  ง. 5 ข้อ
39. แนวทางการพัฒนาคุณภาพคนยุทธศาสตร์ในแผนฯ 9 ไม่ได้ระบุเรื่องใด
ก. เน้นให้คนมีสติปัญญาดี
ข. เน้นการมีสุขภาพจิตและใจดี 
ค. เน้นกระบวนการเรียนรู้
ง. เน้นให้คนมีทักษะที่สามารถรับผิดชอบตนเองและเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศได้
40. กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นกลไกในการ
พัฒนาคน อย่างเหมาะสมในด้านใดบ้าง
ก. จิตใจ สังคม สติปัญญา ข. สุขภาพ พลานามัย และการประกอบอาชีพ
ค. ถูกทั้ง ก และ ข  ง. ไม่มีข้อใดถูก
41. กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 9 กลุ่ม คือ
กลุ่มเป้าหมายใด
ก. ผู้ที่ผ่านการศึกษาไปแล้ว ทั้งนี้กำลังอยู่ในวัยแรงงานและพ้นวัยแรงงาน
ข. ผู้ที่กำลังรับการศึกษา
ค. ผู้ที่จะเข้ามาสู่การศึกษาในอนาคต
ง. ถูกทุกข้อ 
42. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 9 จะให้บริการแก่เด็กเยาวชนและประชาชน
ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงรวมทั้งการเสริมสร้างโอกาส แก่กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและผู้ด้อยโอกาสโดย
มุ่งเน้นต่อกลุ่มใดเป็นพิเศษ
ก. กลุ่มผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก เช่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กแร่ร่อนและผู้ที่ถูก
ประทุษร้ายทารุณหรือผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงทางเพศ
ข. กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีญาติหรือผู้เลี้ยงดู กลุ่มคนยากจนในเมืองและชนบท
ค. กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ ผู้ว่างงาน กลุ่มคนไทยต่างวัฒนธรรม
เช่น ชาวเขา ชาวเล เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ 
43. ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคนให้พร้อมที่จะเผชิญกับวิถีชีวิต และเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
โดยส่วนรวมในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ระยะที่ 9 ไว้อย่างไร
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจำเป็นจะต้องยกระดับให้สูงขึ้นและจัดให้กว้างขวางทั่วถึงการพัฒนา
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
ข. การพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมให้เป็นแก่นสารในการดำเนินชีวิต การผลิตและพัฒนากำลังคน
ระดับต่างๆ การรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน
ค. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ การพัฒนาการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาประชาธิปไตย
ง. ถูกทุกข้อ 
44. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนา
ก. อายุไขโดยเฉลี่ยของคนไทยในปี 2537 สูงกว่าปี 2533 ถึง 5 ปีเศษ
ข. ประชากรวัยศึกษาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 97.7
ค. ประปาภูมิภาคร้อยละ 75 และประชาชนบทร้อยละ 32 
ง. ชนบทมีไฟฟ้าร้อยละ 79.7 มีประชาใช้ร้อยละ 32
45. ในแผนฯ ฉบับที่ 9 (2545 – 2549) เน้นการพัฒนาคนเพื่อการใด
ก. เพื่อให้คนได้ใช้ศักยภาพ คือความแข็งแรง ความรู้ ความดี ในการพัฒนาตนเองและสังคม
ข. พัฒนาคนให้มีความรู้ มีสุขภาพดี เป็นคนดี มีความสุข ปรับตัวอยู่ในสังคมได้
ค. พัฒนาคนเพื่อให้มีความรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
คนให้มากที่สุด
ง. พัฒนาคนให้เต็มศักยภาพของคนเพื่อให้คนมีโอกาสและส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มากขึ้น 
46. แผนฯ 9 มีเป้าหมายทั้งหมดกี่ข้อ
ก. 12 ข้อ  ข. 10 ข้อ
ค. 6 ข้อ ง. 5 ข้อ
47. ที่ว่าแผนฯ 9 เน้นการพัฒนาคนนั้นหมายความว่าอย่างไร
ก. พัฒนาคนก่อนแล้วค่อยไปพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม หรืออื่นๆ
ข. พัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคน 
ค. พัฒนาคนให้มากขึ้น ลดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม หรืออื่นๆ ลง
ง. เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ตอบสนองคน
48. เพราะเหตุใดจึงมองว่าการพัฒนาคนเป็นพัฒนาที่ยั่งยืน
ก. เพราะคนเป็นทรัพยากรหลักที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ข. เพราะถ้าคนมีคุณภาพแล้วจะก่อนการพัฒนาอย่างอื่นไม่สิ้นสุด 
ค. เพราะคนที่มีความสุขตามแบบวิถีชีวิตจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
ง. เพราะคนเป็นสัตว์สังคม มีอายุยั่งยืนและได้รับผลจากการพัฒนาโดยตรง
49. ข้อใดเรียงลำดับถูกต้อง ในการพิจารณาสัดส่วนรายได้จากน้อยไปมาก
ก. ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ตะวันออก เหนือ และภาคกลาง
ข. ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก เหนือ ใต้ และภาคกลาง
ค. ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ และภาคกลาง
ง. ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ เหนือ และภาคกลาง 
50. ที่กล่าวแผนฯ 7 มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่
ก. รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ข. กระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาค
ค. เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ง. พัฒนาคนให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
51. ที่กล่าวมาแผนฯ 9 มีข้อหลักสำคัญอย่างไร
ก. เพราะแผนฯ มี 3 วัตถุประสงค์ 7 เป้าหมาย 4 แนวทาง 
ข. เพราะแผนฯ มี 3 แนวทาง 7 จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย 4 ข้อ
ค. เพราะมี 37 จุดมุ่งหมาย 4 แนวทาง
ง. เพราว่าแผน 7 มี 374 จุดมุ่งหมาย
52. ประธานคณะกรรมการยกร่าง แผนฯ 8 คือท่านผู้ใด
ก. นายอานันท์ ปันยารชุน ข. นายสิปปนนท์ เกตุทัต 
ค. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ง. นายพนัส สีมะเสถียร
53. นโยบายเร่งรัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ถึงระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมนั้นเป็นนโยบายในด้านใด
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข. เศรษฐกิจ
ค. วัฒนธรรม ง. ถูกทุกข้อ
54. เป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีอะไรบ้าง
ก. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างน้อยสองปีก่อนเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคนได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มี
ความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมที่ถึงประสงค์เด็กที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาในปีนั้น
ทุกคนได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในปีนั้นทุกคนได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข. เด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญมีความรู้ความสามารถ พฤติกรรมที่ถึง
ประสงค์
ค. เด็กจบมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เด็ก
พิการอายุ 7 – 14 ปี ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. นักเรียนสถานศึกษาปลอดจากโรคที่ป้องกันได้ และสารเสพติด ประชากรในวัยแรงงานที่วัยไป
ได้รับความรู้พื้นฐานถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มมากขึ้น 
55. มาตรการที่จะให้บรรลุตามเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นแผนพัฒนาการศึกษาฯ ได้กำหนดไว้อย่างไรบ้าง
ก. รณรงค์พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญสนับสนุนบุตรหลานด้านการศึกษาจัดทำแผนที่ตั้ง
สถานศึกษา (school mapping) ประสานหน่วยงานภาครัฐเอกชนกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะรับ
บริการให้เหมาะสม กำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาดำเนินการจัดหาอาหารเสริม
(นม) และอาหารกลางวัน
ข. ให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กสนับสนุนองค์กรการกุศล และสถาบัน
การศึกษาจัดการ อย่างมีคุณภาพ ขยายการศึกษานอกระบบจัดบริการการศึกษาในรูปแบบทียึด
หยุ่นหลายหลายกำหนดรูปแบบวิธีการในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ด้อยโอกาส ให้การติดตาม
ประเมินผล
ค. ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของแรงงานไทยให้สูงขึ้น จัดให้มีระบบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การศึกษา สนับสนุนให้ศาสนบุคคลให้ความรู้อบรมกิจจริยธรรมประสานหน่วยสาธารณสุขให้
เด็กได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ร่วมมือกับหน่วยงานจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อขจัดการเสพสารเสพติด
ในสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ 
56. ข้อใดผิด เกี่ยวกับผลการพัฒนาประเทศในแผนฯ 7
ก. สัดส่วนคนยากจนของประเทศลดลงเหลือร้อยละ 13.7 ในปี 2535
ข. อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยมีถึงร้อยละ 7.8 ต่อปี
ค. รายได้ต่อหัวของคนไทยเพิ่มจาก 2,100 บาทในปี 2504 เป็น 72,000 บาท ในปี 39
ง. รายได้ต่อหัวของคนไทย เพิ่มขึ้น 32 เท่าในปี 39 
57. การพัฒนาคน ตามแผนฯ 9 เน้นที่จุดใด
ก. เก่ง รู้ ดี มีความสุข
ข. ดี เก่ง แข็งแรง มีความสุข
ค. สุขภาพดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรู้ปรับตัวได้ 
ง. มีความรู้ สุขภาพแข็งแรง เป็นคนดี
58. การที่แผนฯ 9 กล่าวว่าจะ “เน้นคนเป็นศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา” ท่านเข้าใจว่า
อย่างไร
ก. เพราะคนเป็นผู้กระทำและผู้ได้รับผลจากการกระทำในทุกๆ เรื่อง
ข. เพราะคนเป็นผู้ได้รับผลจากการพัฒนาทุกด้านที่ระบุไว้ในแผนฯ
ค. การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นเท่านั้น
ง. เพราะคนเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของการพัฒนาในทุกๆ เรื่อง 
59. เปรียบเทียบวัตถุประสงค์หลักของแผนฯ 8 กับแผนฯ 8 มีจุดน่าสนใจตามข้อใดมากที่สุด
ก. แผนฯ 9 เน้น 3 ประเด็นหลักโดยแยกขาดจากกันอย่างเด่นชัด แต่แผนฯ 8 มีจุมุ่งหมายไปสู่จุด
เดียวกัน 
ข. แผนฯ 9 จะพัฒนาทั้งสามด้านโดยเน้นที่โอกาสและข้อจำกัดของการพัฒนาส่วนแผนฯ 8 เน้นที่
ศักยภาพของคน
ค. แผนฯ 9 เน้นการพัฒนาแบบกว้าง ๆ ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมือนแผนฯ 8
ง. แผนฯ 8 เริ่มต้นที่คนไปหาครอบครัวสังคม แต่แผนฯ 9 เริ่มต้นที่สังคมไปหาคน
60. คำว่า “ศักยภาพของคน” ตามความหมายในแผนฯ 8 ตรงกับความหมายในข้อใดมากที่สุด
ก. คุณภาพและสมรรถนะของคนที่สามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนสังคมและของชาติ 
ข. คนเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี มีสมรรถภาพจิตดี และมีคุณภาพจิตดี ตามหลักพุทธธรรม
ค. คนเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ ภูมิฐาน มีความรู้เท่ากันกับสังคมโลกทุกเหตุการณ์
ง. คนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความสุข และมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี
61. แผนฯ 8 กับ แผนฯ 9 มีข้อแตกต่างทางวัตถุประสงค์ ตามข้อใด
ก. แผนฯ 9 เน้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ ไม่กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เหมือนแผนฯ 8
ข. วัตถุประสงค์กล่าวถึงเรื่องเดียวกันแต่แผนฯ 8 เพิ่มการแก้ปัญหาด้านระบบบริหารการจัดการ
เข้ามาอีกเรื่องหนึ่ง 
ค. แผนฯ 9 มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ แผนฯ 8 มี 5 ข้อ โดยแผนฯ 8 เน้นคน
ง. แผนฯ 8 เน้นคนแต่แผนฯ 9 ไม่ได้กล่าวถึง
62. ข้อใดเป็นข้อจำกัด ที่ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมากที่สุด
ก. การแข่งขันและกีดกันทางการค้าในตลาดโลก
ข. ขีดความสามารถทางด้านการบริหารและขีดจำกัดทางการคลัง 
ค. ความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. ภาวะการว่างงานของประชาชน
63. ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดการศึกษา
ก. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับ 7 ปี และขยายการศึกษาเป็น 12 ปี
ข. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับโดยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปีให้แก่เด็กในวัยเรียน
ทุกคน
ค. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปี ให้แก่เด็กในวัย
เรียนทุกคน
ง. ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปี แก่เด็กในวัยเรียนทุกคนและเตรียมการขยายการศึกษาเป็น 12 ปี 
64. เป้าหมายการเพิ่มปีเฉลี่ยในการรับการศึกษาของคนไทย (mean years of schooling)ไว้เท่าใด
ก. ไม่ต่ำกว่า 9 ปี ในปี 2544 ข. ไม่ต่ำกว่า 8 ปี ในปี 2544
ค. ไม่ต่ำกว่า 7 ปี ในปี 2544 ง. ไม่ต่ำกว่า 6 ปี ในปี 2544 
65. ท่านว่าสาเหตุที่ประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด หรือดุลการค้า
ต่างประเทศได้เพราะเหตุใด
ก. เพราะสั่งซื้อสิ้นค้าทุนเข้าประเทศมากเกินไป
ข. เพราะการส่งออกน้อยกว่าการนำเข้า
ค. ไม่พัฒนาคนอย่างยั่งยืนทำให้คนขาดคุณภาพ
ง. มีผลมาจากทุกข้อที่กล่าวมา 
66. นโยบายของรัฐบาลที่เป็นปัญหาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
คือข้อใด
ก. แก้ความยากจน ลดการว่างงาน แก้การเป็นหนี้ 
ข. รู้รักสามัคคี ร่มเย็นเป็นสุข เป็นธรรมเป็นไทย
ค. ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีคุณธรรม
ง. อยู่ดี กินดี มีสุข สงบร่มเย็น
67. คำว่า “ผู้ด้อยโอกาส” ตามความหมายในแผนฯ 9 น่าจะถูกต้องตามข้อใด
ก. กลุ่มแรงงานเด็ก ผู้สูงอายุ คนไทยต่างวัฒนธรรม
ข. กลุ่มเด็กอายุ 12 – 15 ปี ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและคนยากจนทั่วไป
ค. คนพิการทุกประเภท ผู้ถูกควบคุมความประพฤติ
ง. ถูกทุกข้อ 
68. การอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนในแผนฯ 9 กำหนดไว้อย่างไร
ก. ปลูกป่าให้มีพื้นที่กว่า 1 ล้านไร่ในปีสิ้นแผน
ข. คงไว้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านไร่ในปีสิ้นแผน 
ค. อนุรักษ์ให้คงเหลือไม่เกิน 1 ล้านไร่ในปีสิ้นแผน
ง. อนุรักษ์ให้พื้นที่จำนวน 1 ล้านไร่ในปีสิ้นแผน
69. เป้าหมายอนุรักษ์และฟื้นฟูบูรณะเพื่อการอนุรักษ์กำหนดไว้ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละเท่าใด
ก. 30 ข. 25 
ค. 20 ง. 10
70. เป้าหมายที่จะลดสัดส่วนคนยากจนในประเทศไทย กำหนดไว้อย่างไร
ก. ไม่มากกว่าร้อยละ 10 ข. ไม่เกินร้อยละ 10
ค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ง. ไม่เกินกว่าร้อยละ 10
71. เป้าหมายการแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อในแผนฯ 9 กำหนดไว้ตามข้อใด
ก. รักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ตามมาตรฐานเสรีตลาดโลก
ข. รักษาให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อปัญหา 
ค. รักษาให้อยู่ในระดับ 55
ง. ให้คงไว้ไม่เกิน 5.6
72. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแผนฯ 9
ก. เน้นคนเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา
ข. เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ค. เน้นคนเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา
ง. ข้อ ค และ ข ถูก 
73. ข้อใดถูกที่สุด เกี่ยวกับเป้าหมายของแผนฯ 9
ก. ทุกด้านเน้นการตอบสนองคนตามศักยภาพ
ข. ตอบสนองคน 8 ข้อ เศรษฐกิจ 3 ข้อ ที่เหลือเป็นด้านสิ่งแวดล้อม
ค. เน้นด้านคน 5 ข้อ เศรษฐกิจ 3 ข้อ บริการพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
ง. ไม่มีข้อถูก
74. เป้าหมายการเพิ่มปริมาณการเตรียมความพร้อมของเด็กตามศักยภาพในแผนฯ 9 เน้นเด็กอายุกี่ปี
ก. แรกเกิด – 5 ปี  ข. 0 – 15 ปี
ค. ปฏิสนธิถึง 5 ปี ง. 0.3 ปี
75. ผลการปฏิบัติตามข้อ 49 ปรากฏผลอย่างไรในปี 2538
ก. เป็นไปตามเป้าหมาย
ข. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือขาดดุลร้อยละ 6.6 
ค. ผลต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย คือ ร้อยละ 2.4
ง. ยังไม่ปรากฏผล
76. แผนงานหลักของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ในส่วนที่กระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบด้วย ตรงกับข้อใด
ก. แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. แผนพัฒนาระบบการผลิตการตลาด
ค. แผนพัฒนาคน สังคมและวัฒนธรรม 
ง. แผนพัฒนาระบบบริการพื้นฐาน
77. เพราะเหตุใดแผนฯ 9 จึงไม่กำหนดเป้าหมายการแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ เป็นตัวเลขดังแผนฯฉบับอื่นๆ
ก. เพราะภาวะเงินเฟ้อมีอิทธิพลมาจากตลาดภายนอกประเทศด้วย
ข. เพราะภาวะเงินเฟ้อไม่ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของไทยอีกต่อไป
ค. เป็นภาวะที่จะใช้นโยบายการเงินการคลังในประเทศควบคุมได้ตามสภาพนั้นๆ 
ง. เพราะภาวะเงินเฟ้อไม่ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของไทยอีกต่อไป
78. การที่กล่าวว่าแผนฯ 8 เป็นแผนที่กำหนดแยกส่วนนั้นต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
ก. ส่วนเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม ข. ส่วนสังคมกับสิ่งแวดล้อม
ค. ส่วนเศรษฐกิจกับการพัฒนาคน ง. ส่วนเศรษฐกิจกับสังคม 
79. แผนฯ 9 ซึ่งถือว่าเป็นแผนแบบรวมหรือบูรณาการทุกส่วน ท่านว่ามีลักษณะอย่างไร
ก. เอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ คนสิ่งแวดล้อม มารวมเป็นแผนเดียว
ข. เอาแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมารวมกัน
ค. เอาแผนทั้งทางเศรษฐกิจ ทางสังคมมารวมกันเป็นแผนเดียว 
ง. เอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ คนสิ่งแวดล้อมและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมเป็นแผนเดียว
80. สาเหตุที่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการระดมเงินออมตลอดมาท่านว่าเพราะเหตุใด
ก. เพราะนิสัยของคนไทยชอบบริโภค ไม่ชอบเก็บ 
ข. เพราะสินค้าราคาแพง และไม่มีเงินเก็บ
ค. เพราะดอกเบี้ยเงินฝากต่ำไม่เหมาะแก่การเก็บ
ง. คนไทยมีนิสัยฟุ่มเฟือย และมีกำลังซื้อ
81. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนโดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของตัวคนตามแผนฯ 9 ให้ความสำคัญกับ
ส่วนใดมากที่สุด
ก. การสร้างความมั่นคงทางสังคม
ข. การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
ค. การสร้างความเข้มแข็งทางศิลปะ และวัฒนธรรมทางสังคม
ง. การสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้แก่คน
82. ต่อไปนี้ข้อใดเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน ในอันที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้สูงขึ้น
ก. สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนให้มากขึ้น
ข. สร้างอาชีพและการมีงานทำโดยการส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนา
เอกชน
ค. กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและบริการทางสังคมให้ทั่วถึงตามความเหมาะสมของพื้นที่
ง. น่าจะเป็นทุกข้อที่กล่าวมา 
83. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจสามารถเอื้อต่อการพัฒนาคนได้อย่างไร
ก. คนมีฐานะดีย่อมจะศึกษาได้สูงขึ้น
ข. เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถของคนเพื่อที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. พัฒนาคนให้พัฒนาเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจจะช่วยพัฒนาคน
ง. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้คน
84. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคนในแผนฯ 8
ก. แผนงานพัฒนาสติปัญญา ทักษะฝีมือการมีงานทำ
ข. แผนงานด้านการศึกษา 
ค. แผนงานพัฒนาสุขภาพและพลานามัย
ง. แผนงานพัฒนาจิตใจ
85. เป้าหมายการออมภาคครัวเรือน
ก. อย่างมากร้อยละ 10 ข. ไม่เกินกว่าร้อยละ 10
ค. อย่างน้อยร้อยละ 10  ง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
86. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติในแผนฯ 9 กำหนดไว้กี่ระดับ
ก. 7 ระดับ ข. 6 ระดับ
ค. 5 ระดับ  ง. 4 ระดับ
87. ครม. มีมติอนุมัติให้ใช้แผนฯ 8 และได้มีการจัดงาน “ปฐมทัศน์แผนฯ 8” เมื่อไรที่ไหน
ก. 30 ม.ค. 39 ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี กทม.
ข. 10 ธ.ค. 38 ณ ห้องประชุมสภาพัฒน์ฯ กทม.
ค. 15 มี.ค. 39 ณ ห้องประชุมสหประชาชาติ กทม.
ง. 15 มี.ค. 39 ณ ห้องประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กทม. 
88. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เริ่มใช้ตั้งแต่ปีใดถึงปีใด
ก. 1 ม.ค. 39 – 30 ธ.ค. 44 ข. 1 ต.ค. 39 – 30 ก.ย. 44 
ค. 15 มี.ค. 39 – 29 ก.พ. 44 ง. 1 ม.ค. 39 – 31 ธ.ค. 44
89. ในแผนฯ 9 กำหนดอายุของแรงงานที่จะมุ่งพัฒนาเป็นอันดับแรกไว้เท่าใด
ก. 25 – 60 ปี ข. 25 – 55 ปี
ค. 25 – 45 ปี  ง. 15 – 55 ปี
90. สังคมไทยที่พึงปรารถนาในอนาคต ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สังคมมีสมรรถภาพ ข. สังคมที่สันติสุข
ค. คนมีความสุข ง. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
91. บุคคลที่มีพฤติกรรมเหมาะสมที่สุดกับยุคโลกาภิวัฒน์ควรมีลักษณะอย่างไร
ก. เป็นผู้รู้เท่าทันโลก ข. มีความเคารพในสิทธิมนุษยชน
ค. เป็นผู้ชี้นำกระแสความพัฒนา  ง. เป็นผู้มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
92. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การเพิ่มศักยภาพของคนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ข. การสร้างสมรรถนะทางสังคมให้เข้มแข็ง
ค. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในกระบวนการพัฒนา 
ง. การกำหนดแนวทางในเรื่องของการบริหารจัดการให้ชัดเจน
93. ข้อใดไม่เข้าลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก. คนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ข. คนมีคุณภาพชีวิตทีดี
ค. คนได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสม 
ง. เศรษฐกิจเติบโตคู่กับการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
94. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่การติดตามประเมินผลการปฏิบัติในแผนฯ 9
ก. การวัดผลการพัฒนาขั้นสุดท้ายโดยรวม
ข. วัดผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนา
ค. วัดประสิทธิผลของภาคการผลิตแต่ละสาขา
ง. วัดผลตั้งแต่ก่อนเริ่ม ขณะดำเนินการและหลังสิ้นสุดโครงการ 
95. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติในแผนฯ 9 จะใช้ข้อมูลใดเป็นตัวกำหนดผลการพัฒนา
ก. ใช้แบบประเมินเป็นแบบสำรวจ ข. กำหนดเป้าไว้ 5 ระดับ
ค. กำหนดดัชนีการพัฒนาฯ  ง. ใช้การทดสอบและสัมภาษณ์
96. ลักษณะที่สำคัญของแผนกลยุทธ์ตามลักษณะของแผนฯ 9 ข้อใดถูกต้อง
ก. ชี้ทิศทางการพัฒนาตามวัตถุประสงค์หลักในระยะยาวเท่านั้น
ข. ไม่รวมรายละเอียดตามแนวทางสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ
ค. ใช้ระบบแบบร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาโดยยึดหลักพื้นที่และภารกิจ
ง. ไม่ลงรายละเอียดในงานประจำแต่จะสร้างแนวทางพัฒนาตัวใหม่โดยวางเป็นกรอบให้ 
97. การพัฒนาประชารัฐ ตามยุทธศาสตร์ในแผนฯ 9 กำหนดกิจกรรมไว้ตามข้อใด
ก. สนับสนุนให้ประชาชนทุกส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของภาครัฐ
ข. ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ ให้สามารถบริการประชาชนได้มากขึ้น
ค. สร้างความรู้และความเข้าใจด้านนโยบายสาธารณะและการกำหนดระเบียบวาระแห่งชาติ
ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ ข้างต้น 
99. การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนตามยุทธศาสตร์ในแผนฯ 9 ท่านว่าเริ่มจากจุดใดมาก
ที่สุด
ก. ปรับโครงสร้างการผลิให้เข้มแข็ง
ข. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกระดับ
ค. การบริการโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง
ง. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
98. ที่ว่าแผนฯ 9 เป็นแผนพัฒนาคนเพื่อคนโดยคน นั้นท่านเข้าใจว่าอย่างไร
ก. บูรณาการแผนโดยให้ความสำคัญในการพัฒนาที่ตัวคนเป็นอันดับแรก
ข. สร้างคนให้มีศักยภาพเพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเองได้
ค. ใช้คนเข้ามามีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพัฒนาไดอย่างสมบูรณ์
ง. พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการพัฒนาคนตาม 3 ข้อแรก 
100. การลงทุนของรัฐในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 จะเน้นหนักทางด้านใด
ก. การสร้างงานและมีรายได้     ข. การป้องกันประเทศ
ค. การศึกษาและสาธารณสุข     ง. การเมืองในระบอบประชาธิปไตย

จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้