ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย  วิทยาลัยชุมชน อ.ก.ค.ศ. รวม 32 อัตรา  ตั้งแต่ 20-26 ต.ค.2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย  วิทยาลัยชุมชน อ.ก.ค.ศ. รวม 32 อัตรา  ตั้งแต่ 20-26 ต.ค.2557

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-11-18)
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท และ สาขาที่ ก.ค.ศ. รับรอง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฯ

วันเวลา สถานที่รับสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์รับสมัครต่างๆ


กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางภาษาไทย

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางบัญชี

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางนิติศาสตร์

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางคหกรรม

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ เทคโนโลยีการอาหาร หรือ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางวิจัยชุมชน หรือการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น หรือ วิจัยประชากรและสังคม

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางพืช

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางวัฒนธรรม

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางการจัดการผู้สูงอายุ หรือ การพยาบาลผู้สูงอายุ

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือ
ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางการโรงแรม หรือการจัดการโรงแรม หรือบริหารธุรกิจโรงแรม หรือ
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500

ความรอบรู้
-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
-  นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
สาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
-  กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 
-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
-   แนวข้อวิชาภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-  แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครูภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษาแจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สำนักบริหารวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

1. ความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนตรงกันข้อใดมากที่สุด
             ก. ช่วยให้ผู้สอนสะดวกสบาย                                      ข. ช่วยให้บทเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น
             ค. ช่วยลดเวลาสอนของครูให้น้อยลง                            ง. ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. การเขียนแผนการสอนที่เหมาะสมที่สุดจัดลำดับหัวข้ออย่างไร
             ก. จุดประสงค์ ความคิดรวบยอด เนื้อหากิจกรรม
             ข. ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ เนื้อหากิจกรรม
             ค. จุดประสงค์ ความคิดรวบยอด กิจกรรม
             ง. ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ กิจกรรมเนื้อหา
3. ข้อความใดเป็นความหมายการประเมินผล
             ก. สมควร อายุ 29 ปี                                               ข. สมชาย อยากเรียนวิศวะ
             ค. สมหวัง สูง 160 เซนติเมตร                                   ง. สมเกียรติ สอบได้ 80 คะแนน
4. จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษาที่สำคัญที่สุด
             ก. ตัดสินได้-ตก                                                     ข. ปรับปรุงการวัดผล
             ค. ปรับปรุงการเรียนการสอน                                      ง. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
5. จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือจุดมุ่งหมายที่เป็นอย่างไร
             ก. ระบุว่านักเรียนรู้อะไรบ้าง                                   ข. ระบุว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปอย่างไร
             ค. ระบุว่านักเรียนจะมีเจตคติที่มีต่อวิชาที่สอน            ง. ระบุพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได้ของนักเรียน
6. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
             ก. บวกลบเลขคู่และเลขคี่ได้                                      ข. อธิบายได้ว่าเลขคู่และเลขคี่ต่างกันอย่างไร
             ค. ทำแบบฝึกหัดว่าด้วยเรื่องเลขคู่และเลขคี่ได้               ง. เข้าใจในความแตกต่างของเลขคู่และเลขคี่
7. เอด การ์ เดล จัดเอาประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดไว้ตรงฐานของกรวย เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็น
ประสบการณ์ที่เป็นอย่างไร
             ก. เป็นนามธรรมมากที่สุด                                         ข. จัดได้ง่ายที่สุด
             ค. เป็นจริงมากที่สุด                                                ง. ทำให้เสียเวลาในเรียนน้อยที่สุด
8. ผู้เรียนจะสนใจและอยากเรียนมากขึ้นในเมื่อสิ่งที่เรียนนั้นเป็นอย่างไร
             ก. มีความสวยงาม                                                  ข. เคลื่อนไหวได้
             ค. ผู้เรียนเคยพบเห็นมาแล้ว                                      ง. มีความหมายต่อผู้เรียน
9. ข้อใดเป็นการสอนที่ไม่ค่อยเหมาะสม
             ก. สอนโดยวิธีแนะให้เด็กรู้จักตนเอง                            ข. ให้เด็กมีส่วนรวมในการจัดกิจกรรม
             ค. จัดกิจกรรมให้ทุกคนทำเหมือนกัน                            ง. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาการของเด็ก
10. การสอนที่ดีคำนึงถึงอะไรเป็นสำคัญ
             ก. วัย                                                                    ข. เพศ
             ค. สิ่งแวดล้อม                                                        ง. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
11. การมีหลักและวิธีสอนที่ดีให้ประโยชน์ในเรื่องใด
             ก. นักเรียนสนใจเรียน                                               ข. ประหยัดเวลาในการสอน
             ค. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม                                       ง. การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
12. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการจัดบรรยากาศในห้องเรียน
             ก. ความสวยงาม                                                     ข. ส่งเสริมการเรียนรู้
             ค. มีลักษณะคล้ายบ้านของตน                                   ง. ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
13. หลักการสำคัญที่สุดในการจัดห้องเรียนคืออะไร
             ก. ความสะอาด                                                     ข. ประโยชน์ใช้สอย
             ค. ความเป็นระเบียบ                                               ง. การพักผ่อนหย่อนใจ
14. บรรยากาศในห้องเรียนหมายถึงอะไร
             ก. การจัดตกแต่งห้องเรียน                                       ข. กิจกรรมการเรียนการสอน
             ค. สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นรอบตัวเด็ก                                ง. สิ่งของต่าง ๆ ที่มีอยู่ในห้องเรียน
15. ศูนย์ปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาประเภทใด
             ก. การศึกษาพิเศษ                                                ข. การศึกษาส่งเคราะห์
             ค. การศึกษานอกโรงเรียน                                       ง. การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา
16. พลศึกษาควรใช้การวัดผลวิธีใดบ้าง
             ก. สังเกต                                                           ข. การปฏิบัติ
            ค. แบบทดสอบ                                                    ง. ถูกทุกข้อ
17. กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยการประเมินผลเน้นด้านใด
             ก. ความรู้                                                           ข. ความคิด
             ค. การปฏิบัติ                                                      ง. ทดสอบภาคปลายภาค
18. กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพจะประเมินผลการปฏิบัติได้ดีที่สุดจากอะไร
             ก. ตรวจผลงาน                                                   ข. ตรวจแบบฝึกหัด
             ค. ตรวจข้อทดสอบ                                              ง. สัมภาษณ์
19. ในการจัดลำดับประสบการณ์ของเอดการ์เดลยึดถือหลักในข้อใด
             ก. ลักษณะโครงสร้างของสื่อ                                         
             ข. ลักษณะความมุ่งหมายของการสอน
             ค. ความต่อเนื่องระหว่างประสบการณ์จริงกับนามธรรม
             ง. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
20. ถ้าท่านสอนเด็กท่านจะใช้สื่อการสอนเพื่อเหตุผลในข้อใด
             ก. ทำให้คุณภาพของการเรียนรู้ดีขึ้น                       ข. ทำให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น
             ค. ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น             ง. ทำให้สอนสบายขึ้น


ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์EMS เป็นหนังสือ 2เล่ม+ MP3 ติวสอบ พรบ.การศึกษา ราคา 999 บาท
ส่งทางไปรษณีย์EMS เป็นหนังสือ 2เล่ม+VCD การสอบสัมภาษณ์และ VCD ติวสอบ  ราคา 2500 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763 Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอนที่  amorn3498@hotmail.com

****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
รูปภาพ: ครู.jpg
รูปภาพ: ครู.jpg
รูปภาพ: ภาค ข สพฐ..jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
);" />  กลุ่มวิชาภาษาไทย 

);" />  ภาษาอังกฤษ 
);" />  ภาษาจีน  
);" />  ภาษาญี่ปุ่น
);" />  คณิตศาสตร์  
);" />  วิทยาศาสตร์ 
);" />  เคมี 
);" />  ชีววิทยา  
);" />  ฟิสิกส์  
);" />  สังคมศึกษา 
);" />  พลศึกษา  
);" />  สุขศึกษา 
);" />  ศิลปะ  
);" />  นาฏศิลป์ 
);" />  ดนตรี 
);" />  ดนตรีไทย 
);" />  อุตสาหกรรม  
);" />  เกษตรกรรม  
);" />  คหกรรม  
);" />  การเงิน/บัญชี  
);" />  คอมพิวเตอร์  
);" />  เทคโนโลยีทางการศึกษา  
);" />  จิตวิทยาและการแนะแนว  
);" />  บรรณารักษ์  
);" />  ปฐมวัย  
);" />  ประถมศึกษาทั่วไป  
);" />  การศึกษาพิเศษ  
);" />  กายภาพบำบัด และ 
);" />  กิจกรรมบำบัด

รูปภาพ: ครูสพฐ..jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551
11.    หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน
ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ
ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ
ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ
เฉลย  ข.
12.    จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
ข. มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ง. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
เฉลย  ง.

13.    ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ข. ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ค. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการเรียนรู้
ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด
เฉลย   ค.
14.    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง
ก. 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ข. 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค. 4 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา
    ตอนปลาย
ง. 4 ระดับ ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
เฉลย   ข.
15.    การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ระดับประถมศึกษาประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายปี
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเมินผลการเรียนเป็นรายปี
เฉลย   ค.
16.    เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
ก. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต
ข. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต
ค. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มและได้ผ่านทุกรายวิชา
ง. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและต้องได้รับการตัดสิน
เฉลย   ก.
17.    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมใดที่เพิ่มเติม จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ก. กิจกรรมแนะแนว                    ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์        ง. กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน
เฉลย   ค.
18.    ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การมีส่วนร่วม                    ข. การกระจายอำนาจ
ค. การกำกับติดตามประเมินผล            ง. การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
เฉลย   ค.
19.    เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่านคิดว่าควรจะมีการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับใดบ้าง
ก. ระดับสถานศึกษา                    ข. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระดับชาติ                        ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย  ง.
20.    ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร            ข. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. แนวทางการจัดและประเมินผล            ง. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เฉลย  ค.
21.    กิจกรรมต่อไปนี้ไม่ใช่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและรายภาค
ข. การกำหนดสาระการเรียนรู้รายปีและรายภาค
ค. การกำหนดเวลาจำนวนหน่วยกิต สำหรับสาระการเรียนรู้
ง. ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เฉลย  ง.
22.    เป็นขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ก. วิเคราะห์ วางแผน เก็บข้อมูล สรุปผลรายงาน
ข. วางแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลนำไปใช้
ค. วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ เก็บข้อมูลสรุปผล
ง. เก็บข้อมูล วางแผน วิเคราะห์ สรุป รายงานผล
เฉลย  ค.
23.    การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการวิจัยในลักษณะใด
ก. การวิจัยในชั้น
ข. การวิจัยเพื่อพัฒนา
ค. การวิจัยเพื่อใช้เป็นผลงานวิชาการ
ง. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
เฉลย  ง.

24.    ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร            ข. การจัดหน่วยการเรียนรู้
ค. การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้            ง. การกำหนดอัตราเวลาเรียน
เฉลย  ค.
25.    กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้
ก. ช่วงชั้นที่ 1                    ข. ช่วงชั้นที่ 2
ค. ช่วงชั้นที่ 3                    ง. ช่วงชั้นที่ 4
เฉลย  ง.
26.    หลักสูตรมาจากรากศัพท์ภาษาลาตินCURREREมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เส้นชัย                        ข. ระยะทาง
ค. ทางวิ่ง                        ง. กฎกติกา
เฉลย    ค.
27.    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีลักษณะตรงกับข้อใด
ก. เป็นหลักสูตรวิชาแกน                ข. เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ค. เป็นหลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ            ง. เป็นหลักสูตรอิงสาระการเรียนรู้
เฉลย   ข.
28.    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้สิ่งใดเป็นตัวกำหนดคุณภาพของผู้เรียน
ก. เนื้อหา                        ข. กิจกรรม
ค. ภารงาน                        ง. มาตรฐานการเรียนรู้
เฉลย   ง.
29.    ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544
ก. ผลการประเมินหลักสูตรและการใช้
ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ง. ผลจากการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
เฉลย   ง.
30.    ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. มีความต่อเนื่อง 12 ปี                ข. มีความเป็นเอกภาพ
ค. มีความเป็นสากล                    ง. มีจุดประสงค์เป็นตัวกำหนด
เฉลย   ง.

31.    จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ข้อ
ก. 7 ข้อ                        ข. 8 ข้อ
ค. 9 ข้อ                        ง. 10 ข้อ
เฉลย   ค.
32.    ระดับช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แบ่งออกเป็นกี่ช่วงชั้น
ก. 1 ช่วงชั้น                        ข. 2 ช่วงชั้น
ค. 3 ช่วงชั้น                        ง. 4 ช่วงชั้น
เฉลย   ง.
33.    ช่วงชั้นที่ 1 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตรงกับข้อใด
ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2                ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ค. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4                ง. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เฉลย   ข.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาญี่ปุ่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเคมี        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสุขศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรี        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอก ดนตรีไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดุริยางคศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกอุตสาหกรรมศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเกษตร        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการเงิน/บัญชี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกโสตทัศนศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาล    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการศึกษาพิเศษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกายภาพบำบัด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกิจกรรมบำบัด
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาญี่ปุ่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเคมี        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสุขศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรี        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอก ดนตรีไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดุริยางคศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกอุตสาหกรรมศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเกษตร        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการเงิน/บัญชี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกโสตทัศนศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาล    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการศึกษาพิเศษ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
up
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   081-6174763
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้