ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 8 - 26 กันยายน 2557
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 8 - 26 กันยายน 2557
          
เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รวม 17 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง ( 8 -26 กันยายน 2557)

    แชร์กระทู้นี้
      
                                

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศนับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวม 17 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง ( 8 -26 กันยายน 2557)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา 
2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา 

1. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้า และบริการ การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจา การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า 
(2) ดำเนินการสำรวจ และติดตามข้อมูลด้านการผลิต และการจำหน่ายสินค้า และบริการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาวะความเคลื่อนไหวทางการค้าและการตลาด 
(3) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
(2) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ 
- ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
- ทักษะและความรู้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ในด้านการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของประเทศไทย 
- ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
(๒) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนและรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆและสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
(๓) ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล 
(4) จัดทำเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ 
- หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
- ความรู้ความสามารถในการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงพาณิชย์ 
- นโยบายของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจการค้า 

เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557


เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.56 MB )


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กระทรวงพาณิชย์


รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน _AEC_ ด้านเศรษฐกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของประเทศไทย
รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ
- แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ _อัตนัย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
http://www.promotethai.com/post.php?action=modify&fid=29&tid=30659&pid=tpc&article=0

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์ EMS 
เป็นหนังสือ   ราคา 679 บาท

สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ มาที่ โทร 081-6174763  Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด 
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo 
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งเวลาโอน  ตำแหน่งและหน่วยงานที่สอบ

มาที่ amorn3498@hotmail.com หรือ Line: amorn.cv หรือ ส่ง SMS มาที่ 081-6174763
****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ******* 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์ 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535

  1.   เหตุผลและวัตถุประสงค์
               โดยที่ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2512 กำหนดให้โรงงานทุกลักษณะต้องขออนุญาต แต่ตาม
ลักษณะที่เป็นจริง โรงงานต่าง ๆ มีลักษณะแตกต่างกัน โรงงานบางประเภทไม่จำเป็นต้องควบคุม
ดูแลการตั้งโรงงาน เพียงแต่ดูแลการดำเนินงานเท่านั้น คงมีแต่โรงงานประเภทที่อาจเกิดอันตราย
จากการประกอบกิจการเท่านั้นที่ควรจะควบคุมการจัดตั้งอย่างเคร่งครัด และสมควรปรับปรุงวิธี
การอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 นี้
               2.   โรงงาน หมายความว่า
                    2.1   อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ
                    2.2   ที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
โดยจะใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
                    2.3   สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ
ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ
                   2.4   ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง(กฏกระทรวง)
ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2535) (มาตรา 5)
               3.   ตั้งโรงงาน หมายความว่า
                    3.1   การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการโรงงาน หรือ
                    3.2   นำเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคาร สถานที่ หรือ
ยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ (มาตรา 5)
               4.   แบ่งโรงงานออกเป็น 3 จำพวก
                    4.1   โรงงานจำพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบ
กิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์
                    4.2   โรงงานจำพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ที่เมื่อจะประกอบ
กิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน
                    4.3   โรงงานจำพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ที่การตั้งโรงงานจะ
ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน (มาตรา 7)
               5.   พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 มิให้ใช้บังคับแก่โรงงานของทางราชการที่ดำเนินการโดย
ทางราชการ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ (มาตรา 5)
               6.   ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (โรงงานจำพวกที่ 3) มีอายุการใช้ 5 ปีปฏิทิน
นับแต่ปีที่เริ่มประกอบการโรงงาน(มาตรา14)การขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคำขอก่อนวันที่ใบ
อนุญาตภายในกำหนด60วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วให้ถือว่าได้ยื่นคำขอต่ออายุภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ
20 ของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต (มาตรา 15)
               7.   การขยายโรงงานได้แก่
                    7.1   เพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทำให้มีกำลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ร้อยละห้าสิบขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกำลังรวมไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้า หรือเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกำลังรวมเกินกว่า ร้อยแรงม้า
                     7.2   การเพิ่ม หรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของ
อาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนังเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มาตรา 18)
               8.   การโอนและการขอรับโอนใบอนุญาต
                    8.1   ผู้รับใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อ หรือขาย
โรงงาน ให้ถือว่าผู้นั้นเลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่วันที่ดำเนินการดังกล่าว แล้วแต่กรณี และ
ให้ผู้รับโอน ผู้เช่า หรือผู้เช่าซื้อหรือผู้ซื้อโรงงานขอรับโอนใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ถือ
ว่าผู้รับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการโรงงาน (มาตรา 21)
                     8.2   ในกรณีผู้รับใบอนุญาตตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นคำขอต่อผู้อนุญาต
เพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย (มาตรา 22)
               9.   มาตรการการกำจัดดูแลโรงงาน
                     9.1   พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผุ้ประกอบกิจการโรงงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ โดยสั่งให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนด (คำสั่งตามมาตรา 37)
           พนักงานเจ้าหน้าที่เมือได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวง หรือผู้ซึ่งปลัดมอบหมาย มีอำนาจ
ผูกมัดประทับตราเครื่องจักร เพื่อมิให้เครื่องจักรทำงานในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการให้
ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (มาตรา 37)
                    9.2   ปลัดกระทรวง หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด หรือบางส่วนชั่วคราวและให้ปรับปรุงแก้ไข
โรงงานเสียใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีดังนี้ (มาตรา 39)
                         9.2.1   เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการ ตามมาตรา
37 โดยไม่มีเหตุอันสมควร
                         9.2.2   การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิด อันตรายความเสียหายหรือความเดือด
ร้อนอย่างร้ายแรงต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน
               หากผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ทำการปรับปรุงแก้ไขโรงงานภายในระยะเวลาที่
กำหนด ปลัดกระทรวง หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอำนาจสั่งปิดโรงงาน กรณีที่เป็น
โรงงานจำพวกที่ 3 คำสั่งปิดโรงงานเป็นการเพิกถอนใบอนุญาต (คำสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงาน ใช้อำนาจตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง คำสั่งปิดโรงงานใช้อำนาจตามมาตรา 39 วรรคสาม)
                10.   หากราชการเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหามลพิษ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากโรงงาน โดยขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุรภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ (มาตรา 42 วรรคสอง)
               11.   ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 และโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องชำระค่า
ธรรมเนียมรายปีทุกปีจนกว่าจะเลิกประกอบกิจการโรงงาน ถ้ามิได้ชำระค่าธรรรมเนียมภายใน
เวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน และถ้าไม่ยินยอมชำระโดยไม่มีเหตุอันสมควร
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ยุคประกอบกิจการโรงงานได้จนกว่าจะได้ชำระให้ครบถ้วน
(มาตรา 43)
               12.   ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พ.ร.บ. โรงงาน 2535 ในเขต
กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสม (มาตรา 65)
               13.   กรณีมีการการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. โรงงาน 2535 ให้ถือว่าบุคคลผู้อาศัยอยู่
ใกล้ชิดหรือติดกับโรงงานที่มีการกระทำความผิด เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาความอาญา (มาตรา 64)
               14.   เขตประกอบการอุตสาหกรรม คือท้องที่ใดท้องหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม (มาตรา 30)
               15.   กรณีที่จะมีการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
อาจกำหนดให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ (มาตรา 9)
               16.   การดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. โรงงาน 2535 หากผู้ต้องหารับสารภาพ
ตามข้อกล่าวหาและยินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำการเปรียบเทียบปรับ ถือว่าคดีเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับก็จะถูก
ดำเนินคดีต่อไปตามกฎหมาย
                    ความผิดที่ไม่อาจกระทำการเปรียบเทียบคดีได้ คือ ความผิดตามมาตรา 50 วรรค 2
หรือมาตรา 52 วรรค2 (มาตรา 65)
               17.   บรรดากฎกระทรวงและประกาสกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ออก
ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 2512) ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.
โรงงาน 2535 (มาตรา 68)
               18.   โรงงานจำพวกที่ 3 ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ได้รับยกเว้นเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต และโรงงานจำพวกที่ 2 ได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับการ
แจ้งประกอบกิจการโรงงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 30

19.เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศ หรือของสาธารณชน รัฐมนตรคโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนด จำนวนของ
โรงงานที่จะให้ตั้งหรือขยาย หรือที่จะไม่ให้ตั้งหรือขยายในท้องที่หนึ่ง หรือจะกำหนดเกี่ยวกับเรื่อง
วัตถุดิบ กำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงาน หรือกำหนดเกี่ยวกับผลผลิตของโรงงานก็
ได้ (มาตรา 32)      

จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

6. “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535” มีผลบังคับใช้เมื่อใด

1. เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับตั้ง2. แต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

3. วันถัดไป นับตั้ง4. แต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

5. เมื่อพ้นกำหนดสิบวัน นับตั้ง6. แต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

7. เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้ง8. แต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

ตอบ ก. เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 2 พระราชพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

14. พระราชบัญญัติโรงงาน มีผลให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ ฉบับใดบ้าง

9. พระราชบัญ10. ญ11. ัติโรง12. ง13. าน พ.ศ. 2512

14. พระราชบัญ15. ญ16. ัติโรง17. ง18. าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511

19. พระราชบัญ20. ญ21. ัติโรง22. ง23. าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518

24. พระราชบัญ25. ญ26. ัติโรง27. ง28. าน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522

ตอบ ก. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512

มาตรา 3 ให้ยกเลิก

(5) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512

(6) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518

(7) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 252221. พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้กับโรงงานของทางราชการ เพื่อเหตุผลใด

29. เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในประเทศ

30. เพื่อประโยชน์แห่ง31. ความมั่นคง32. และความปลอดภัยของ33. ประเทศ

34. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยง35. านราชการ

36. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ข. เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ

มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่โรงงานของทางราชการที่ดำเนินการโดยทางราชการ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แต่ในการประกอบกิจการนี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

25. โรงงาน หมายความว่าอย่างไร

37. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่อง38. จักรมีกำลัง39. รวมห้าแรง40. ม้า

41. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่อง42. จักรมีกำลัง43. รวมสิบแรง44. ม้า

45. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่อง46. จักรมีกำลัง47. รวมสิบห้าแรง48. ม้า

49. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่อง50. จักรมีกำลัง51. รวมยี่สิบแรง52. ม้า

ตอบ ก. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมห้าแรงม้า

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้

“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือที่ยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามสำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง

“ตั้งโรงงาน” หมายความว่า การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการ โรงงาน หรือนำเครื่องจักร สำหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ

“ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความว่า การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่รวมถึงการทดสอบเดินเครื่องจักร

“เครื่องจักร” หมายความ สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ ลม ก๊าซไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสนองกัน

“คนงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งทำงานในโรงงาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทำงานฝ่ายธุรการ

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามเหมาะสม

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

29. ในพระราชบัญญัติฉบับนี้รัฐมนตรีหมายถึงบุคคลใด

53. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง54. กลาโหม

55. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง56. อุตสาหกรรม

57. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง58. มหาดไทย

59. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง60. การคลัง61.

ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
up
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ีup
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้