เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบครูกรุงเทพมหานคร 2554 --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม.สพป.สพม. -> แนวข้อสอบครูกรุงเทพมหานคร 2554 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-03-22 01:01

แนวข้อสอบครูกรุงเทพมหานคร 2554

รวมแนวข้อสอบเก่าข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

1. มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะกรรมการสถานศึกษา
2. เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ไม่มีฐานะเป็นกรมและไม่เป็นนิติบุคคล
ก. สำนักงานรัฐมนตรี
ข. สำนักงานปลัดกระทรวง
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง. ไม่มีข้อถูก
3. สถานศึกษาตามข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข. ศูนย์การเรียน
ค. โรงเรียน
ง. ทุกข้อที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. กฎหมายตามข้อใดที่กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
ข. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ง. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

5. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพท. แบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตามระเบียบข้อใด

ก. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพท.
ข. ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. คู่มือการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ
ข. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา
ค. อนุมัติประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ง. ถูกทุกข้อ
7. ใครเป็นผู้เห็นชอบในการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จากการบริจาค
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. คณะกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

8. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-Based Management
ก. หลักการกระจายอำนาจ
ข. หลักมโนธรรม
ค. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ง. หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
9. ข้อใดคือยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. พัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ข. ประชาชนมีคุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฐานความรู้
ค. การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ง. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
10. "ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ" คำกล่าวนี้เป็นยุทธศาสตร์ด้านใดของ สพฐ.
ก. ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ด้านการพัฒนาการจัดการและคุณภาพการเรียนรู้
ค. ด้านความสามารถในการแข่งขัน
ง. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. " แต่ละภาคเรียนไม่จำเป็นต้องจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่ม ทั้งนี้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องจัดให้เรียนครบทุกสาระ แต่เมื่อเรียนจบช่วงชั้น ผู้เรียนต้องเรียนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และครบทุกสาระในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่หลักสูตรกำหนด" เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานช่วงชั้นใด

ก. ช่วงชั้นที่ 1-2 ( ชั้น ป.1- ป.6)
ข. ช่วงชั้นที่ 3 ( ชั้น ม.1- ม.3)
ค. ช่วงชั้นที่4 (ชั้น ม.4 - ม.6 )
ง. ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4
12.ระดับผลการเรียนสำหรับผู้ที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2550 ช่วงชั้นที่ 4
(ชั้น ม.4 - ม.6 ) มีกี่ระดับ

ก. 4 ระดับ
ข. 5 ระดับ
ค. 6 ระดับ
ง. 8 ระดับ
13. เอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้บันทึกและรายงานพัฒนาการ และผลการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ

ก. ป พ.4 (แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ข. ป พ.5 ( แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ค. ป พ.6 (แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล)
ง. ป พ.8 (ระเบียนสะสม)
14. ข้อใดคือไม่ใช่ตัวบ่งชี้การเรียนของผู้เรียนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. ฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
ข. ฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการทำงาน
ค. ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง
ง. ฝึกประเมินปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อื่นตลอดจนสนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง

15. ข้อใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา
ก. การใช้คอมพิวเตอร์การเรียนการสอน (CAI)
ข. การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา E-learning
ค.การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ง. ถูกทุกข้อ
16. ไม่ใช่ชั้นตอนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. การควบคุมคุณภาพ
ข. กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
ค. การตรวจสอบคุณภาพ
ง . การประเมินคุณภาพ
17. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวันใด

ก. 21 ธันวาคม 2547
ข. 22 ธันวาคม 2547
ค. 23 ธันวาคม 2547
ง. 24 ธันวาคม 2547
18. องค์กรใดที่กำหนดให้ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ดำรงตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือน และวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547
ก. ก.ค.                                                   

ข. ก.ค.ศ.
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา      

ง. ข้อ ก หรือ ข 

19. หากท่านเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ท่านจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ตามพระราชพบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 ตำแหน่งและรับเงินเดือนในอันดับใด
ก. ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือน คศ.1
ข. ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือน คศ.2
ค. ตำแหน่งครูชำนาญการ รับเงินเดือน คศ.1
ง. ตำแหน่งครูชำนาญการ รับเงินเดือน คศ.1
20.
จากข้อ 19 บุคคลที่มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งคือใคร
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53
ง. ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง

ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหา นคร ตำแหน่งครูผู

ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหา นคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 301 อัตรา <รับออนไลน์>(25 มี.ค.-1 เม.ย.54)

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ประกาศอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหา นคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหา นคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รวมแนวข้อสอบครูกรุงเทพมหานคร ข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   499 บาท
  (รวมวิชาเอกด้วย)

ส่งเป็นไฟล์อัพโหลดทางอีเมล์ รวดเร็วสะดวกสามารถนำไปเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์ได้เลยรวมรวมจากหนังสือหลายเล่ม
ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อหนังสือ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย 
สอบถามเพิ่มเติ่มที 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง E-mail ที่  085-0127724decho.by@hotmail.com
 
 + เน้นเจาะข้อสอบมากกว่า 3000 ข้อ พร้อมเฉลย อธิบายที่มาของคำตอบอย่างละเอียดทุกข้อ
ประกอบด้วย เนื้อหาแนวข้อสอบที่จะออก คุ้มค่าติวสอบได้ด้วยตัวเองที่บ้าน

 + วิชาความสามารถทั่วไป 
 + วิชาภาษาไทย

เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วย 
 
ภาค ก จะมี 4 วิชา
1. ความรอบรู้ (มีตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกจริง)
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป

 + แนวข้อสอบอนุกรม
 + แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
 + แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
 + แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
 + แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
 + แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
 + แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
 + แนวข้อสอบการเขียนประโยค
 + แนวข้อสอบเติมคำในช่องว่าง
 + แนวข้อสอบการเรียงลำดับ
 + แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
 + แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
 + แนวข้อสอบแบบมิติสัมพันธภาพ

3. วิชาการศึกษา (มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำจำนวนมาก)
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สามารถเลือกแนวข้อสอบวิชาเอกที่จะสอบได้)

 

 


thoinpg 2011-03-22 08:52
ขอบคุณมากครับ


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบครูกรุงเทพมหานคร 2554 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.114609 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us