เวอร์ชันเต็ม: [-- สรุปเก็ง แนวข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ท้องถิ่น อบต. อบจ เทศบาล --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.2559 -> สรุปเก็ง แนวข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ท้องถิ่น อบต. อบจ เทศบาล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-04-01 10:51

สรุปเก็ง แนวข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ท้องถิ่น อบต. อบจ เทศบาล

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย  
 
 
- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
- แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.ที่ ม.ราม ออกให้  ใช้สอบทั่วประเทศ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก   ราคา 679 บาท
ส่ง EMS  เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น  ราคา 1500 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 81-6174763  Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

*****อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ*****

admin 2013-01-22 16:59
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1.   อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร
ก.   ประชาชนชาวไทย         ค. รัฐบาล
ข.   ปวงชนชาวไทย         ง. ประเทศไทย
ตอบ   ก.ประชาชนชาวไทย
2.   พรบ.กระจายอำนาจมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ข.   รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ค.   ประกาศในราชกิจจานุเษกษา
ง.   ประกาศในรัฐธรรมนูญ  
ตอบ   ค.ประกาศในราชกิจจานุเษกษา
3.   ที่ปรึกษาผู้ว่าเรียกว่าอะไร
ก.   คณะกรรมการจังหวัด         ค. ที่ปรึกษาจังหวัด
ข.   คณะกรรมการประจำจังหวัดจังหวัด      ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า
ตอบ  ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า
4.   การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบจ. ต้องได้รับมัติจากใคร
ก.   คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.      ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข.   คณะกรรมการกลาง อบจ.         ง.สมาชิกสภา อบจ. 
ตอบ  ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.   การแต่งตั้ง ถอดถอน ใน อบจ.ต้องได้รับมัติจากใคร
ก.   คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.      ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข.   คณะกรรมการกลาง อบจ.         ง.สมาชิกสภา อบจ. 
ตอบ  ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
6.   ข้อใดไม่ใช่การบริหารในกระทรวง 
ก.   สำนักปลัดกระทรวง            ค. สำนักนายก
ข.   กรม               ง. กอง
ตอบ   ง. กอง


7.   หนังสือเวียน คือ
ก.   โครงสร้าง+ใจความเดียวกัน         ค.ซองแบบเดียวกัน
ข.   ผู้รับที่เดียวกัน            ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข
ตอบ   ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน 
8.   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มาจาก
ก.   คัดเลือก               ค. เลือกตั้ง
ข.   แต่งตั้ง               ง. สรรหา
ตอบ   ก. คัดเลือก   
9.   คณะกรรมการ ก.พ.ร มีวาระกี่ปี
ก.   2  ปี                  ค. 4  ปี
ข.   3  ปี                  ง. 5 ปี
ตอบ   ค. 4  ปี
10.   ข้อใดคือการใช้สิทธ์ในท้องถิ่น ของประชาชน
ก.   ถอดถอนผู้แทนท้องถิ่น         ค.ตรวจงบประมาณ
ข.   เสนอร่างกฎหมาย            ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
11.   นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ  นายก อบต. อย่างไร 
ก.   ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต.          
ข.   ยับยั้ง นายก อบต.   
ค.   สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.           
ง.   เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ตอบ    ข.ยับยั้ง นายก อบต.

admin 2014-04-18 22:39
UP


เวอร์ชันเต็ม: [-- สรุปเก็ง แนวข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ท้องถิ่น อบต. อบจ เทศบาล --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.018097 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us