เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเก่านายช่างโยธา อบต. อบจ. เทศบาล มากกว่า 1000 ข้อ --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.2559 -> แนวข้อสอบเก่านายช่างโยธา อบต. อบจ. เทศบาล มากกว่า 1000 ข้อ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-05-13 23:29

แนวข้อสอบเก่านายช่างโยธา อบต. อบจ. เทศบาล มากกว่า 1000 ข้อ

แนวข้อสอบนายช่างโยธาระดับ 1 2 3 ใช้สอบ อบต. อบจ. เทศบาล ทั่วประเทศ

1.การเทคอนกรีตสำหรับคานขนาดใหญ่ ถ้าเทไม่เสร็จในเวลาเดียวกันควรหยุดเทที่ส่วนไหนของคาน 
                ก. หยุดเป็นส่วนๆ 
                ข. ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด 
                ค. ส่วนที่รับโมเมนต์มากที่สุด 
                ง. 1/3 ของความยาวคาน
ตอบ ข.ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด

2. เหล็กฉากขาเท่ากับ L 40 x 40 x 3 mm มี k = 1.25 mm จะมี lx 
                ก. 3.48 cm4                ข. 3.50 cm4 
                ค. 5.71 cm4                ง. 35.90 cm4
ตอบ ข. 3.50 cm4

3. การวัดระดับขนาดของเข็มมักจะวัด 
                ก. ตรงกลางเข็ม            ข. วัดที่ปลายเข็ม 
                ค. วัดที่โคนเข็ม             ง. วัดที่ไหนก็ได้
ตอบ ก. ตรงกลางเข็ม

4. เหล็กเสริมคอนกรีตของพื้นกันสาด ควรอยู่ในระดับใด 
                ก. ส่วนบนกันสาด         ข. ส่วนตรงกลางกันสาด 
                ค. ส่วนล่างกันสาด        ง. อยู่ที่ใดก็ได้
ตอบ ก. ส่วนบนกันสาด

5.การวางแผนที่ใช้เครื่องจักรกลมีจุดประสงค์เพื่ออะไร 
                ก. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด 
                ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย 
                ค. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย 
                ง. ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ทันเวลา
ตอบ ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย

6. ไม้พื้นส่วนใหญ่มีความหนา ความกว้างเท่าใดที่มีขายในท้องตลาด
ตอบ ก็ใช้กันทั่วๆไปจะมีความหนา 1 นิ้ว และขนาดอื่นๆคือ หนา ½ , ¾ นิ้ว ความกว้างก็มี 2 , 4 , 6 นิ้ว 

7. สารเคมีครีโมโสท (Creosote) มีหน้าที่อะไร
ตอบ เพื่อป้องกันการผุและแมลงกัดไม้ แต่กลิ่นเหม็นรุนแรง ไม่ละลายน้ำจึงติดทนแต่ทาสีทับไม่ค่อยติด เหมาะกับการอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น เสาไฟฟ้า เสาเข็ม

8. แบตเตอรี่รถยนต์ เติมด้วยอะไร 
                ก. กรดอาซิตริค                                                    ข. คาร์บอนิค 
                ค. กรดเกลือ                                                          ง. กรดกำมะถัน 
                จ. กรดดินประสิว
ตอบ ง. กรดดินประสิว

9. การเขียนเหล็กปลอกในคาน เหล็กปลอกตัวแรกควรกำหนดระยะให้ห่างจากริมเสาเท่าใด
     ก. 2.5 ซม.                                ข. 5 ซม.
     ค. 7.5 ซม.                                ง. 10 ซม.
ตอบ 5 ซม.

10. ต้องไม่ตัดไม้กลมด้วยเลื่อย 
                ก. รัศมี                            ข. ลันดา 
                ค. สายพาน                     ง. วงเดือน
ตอบ ง. วงเดือน

11. การผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม 
                ก. 240 กก.                    ข. 250 กก. 
                ค. 260 กก.                    ง. 270 กก.
ตอบ ข. 250 กก.

12. จากคำถามข้อ 11 ให้หินกี่ลูกบาศก์เมตร

                ก. 0.80 ลบ.ม.                ข. 0.85 ลบ.ม.

                ค. 0.86 ลบ.ม.                ง. 0.87 ลบ.ม.
ตอบ ก. 0.80 ลบ.ม.
13. การผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม 
                ก. 300 กก.                     ข. 320 กก. 
                ค. 350 กก.                     ง. 360 กก.
ตอบ ข. 320 กก.

14. จากคำถามข้อ 13 ใช้ทรายกี่ลูกบาศก์เมตร

                ก. 0.45 ลบ.ม.                  ข. 0.65 ลบ.ม. 
                ค. 1.02 ลบ.ม.                  ง. 1.25 ลบ.ม.
ตอบ ก. 0.45 ลบ.ม.

15 จากคำถามข้อ 13 ใช้หินกี่ ลบ.ม. 
                ก. 0.90 ลบ.ม.                   ข. 0.95 ลบ.ม. 
                ค. 1.35 ลบ.ม.                   ง. 1.45 ลบ.ม.
ตอบ ก. 0.90 ลบ.ม.

16. แหล่งกำเนิดน้ำเสียมีกี่ประเภทใหญ่ๆ

ตอบ มี 4 ประเภท คือ

     1.       น้ำเสียจากชุมชน
     2.       น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
     3.        น้ำเสียจากการเกษตร
     4.       น้ำเสียจากการที่ฝนชะล้างผิวหน้าของดินและพื้นที่ในชุมชน

17. สัดส่วนผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 โดยปริมาตรเหมาะกับงานประเภท 
                ก. พื้นถนนตอม่อ 
                ข. ส่วยของโครงสร้างที่ต้องการทึบน้ำ 
                ค. งานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป 
                ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่
ตอบ ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่

18. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องจักรพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดใด

                ก. ตาก                             ข. เพชรบุรี 
                ค. ขอนแก่น                      ง. อุตรดิตถ์
ตอบ ก. ตาก

19. ไม้อะไรที่ซื้อขายเป็นฟุต 
                ก. ไม้สัก                              ข. ไม้ยาง 
                ค. ไม้แดง                             ง. ไม้ตะเคียน
ตอบ ก. ไม้สัก

20. ระยะของตง 
                ก. 20 - 30 ซม.                     ข. 30 – 40 ซม. 
                ค. 40 – 50 ซม.                    ง. 50 – 60 ซม.
ตอบ ง. 50 – 60 ซม.           

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายช่างโยธาระดับ 1 2 3 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
สนใจสั่งซื้อมาที่ 
amorn3498@hotmail.com
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

เนื้อหาประกอปด้วย
1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ 

    1) รัฐธรรมนูญ 2550 
    2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
    3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
    4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
    5) พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
    6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
    7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
    8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    9) พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  11) พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
  14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
  15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
  16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา 
ความรู้เฉพราะต่ำแหน่ง
            -  รวมแนวข้อสอบช่างโยธากว่า 1,000 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
             - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
             - พ.ร.บ. ผังเมือง 
            - พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 สาขาบางพลัด  Amornrut  Naewolo

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  083-0724566

เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเก่านายช่างโยธา อบต. อบจ. เทศบาล มากกว่า 1000 ข้อ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.015864 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us