เวอร์ชันเต็ม: [-- สอบ กศน. --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ 2559 -> สอบ กศน. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

amorn3498 2011-06-07 09:13

สอบ กศน.
แนวข้อสอบ พนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงาน กศน.

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในวันใด
ก. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ข. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ค. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ง. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด
จำนวนกี่คน 
ก. 200 คน
ข. 242 คน
ค. 250 คน
ง. 270 คน

3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มี
จำนวนกี่คน 
ก. 25 คน
ข. 35 คน
ค. 100 คน
ง. 200 คน

4. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับหลักธรรมาภิบาล
ก. หลักนิติธรรม 
ข. หลักธรรมรัฐ 
ค. หลักคุณธรรม 
ง. หลักการปกครองประเทศ 

5. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม” ข้อความนี้ตรงกับข้อใด
ก. พระบรมราชโองการ
ข. พระบรมราโชวาท 
ค. พระราชดำรัส 
ง. พระราชดำริ 

6. ข้อใดไม่ใช่ประมุขของศาลไทย
ก. ประธานศาลปกครองสูงสุด
ข. ประธานศาลยุติธรรม
ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ง. ประธานศาลฎีกา

7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐน้อยที่สุด
ก. มีชื่อย่อว่า คตส.
ข. เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับ  2550
ค. แต่งตั้งโดย คปค.
ง. มีนาย นาม ยิ้มแย้ม เป็นประธาน

8.   แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
               ก.   น.ป.ก.
               ข.   นปช.
               ค.   พ.ธ.ม.
              ง.    ครม. 

9. มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย
ก. คปค.
ข. สนช.
ค. คมช.
ง. คตส.

10. ข้อใดคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

11. นายมีชัย ฤชุพันธ์ เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. คปค.
ข. คมช.
ค. สนช.
ง. ปปช.

12. การเลือกตั้ง สส. ที่เกิดขึ้น ในปี 2554 ตรงกับวันที่เท่าไหร่
ก. 3 มิถุนายน 2554
ข. 7 มิถุนายน 2554
ค. 7 กรกฎาคม 2554
ง. 3 กรกฎาคม 2554

13. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือ
              ก.  นายประพันธ์ นัยโกวิท         ข.  นายนาม ยิ้มแย้ม
              ค.  นางสดศรี สัตยธรรม            ง.  นายอภิชาต สุขัคคานนท์

14. .   หน่วยงานใดที่เข้าไปดูแลความสงบในลิเบียและทำสงครามกับมูอัมมาร์ อัล-กัดดาฟี
              ก.  สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ    ข.  หน่วยรักษาสันติภาพและความมั่นคง
              ค.  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ    ง.  องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

15. มืองหลวงของประเทศลิเบียคือ
             ก.  กรุงตริโปลี         ข.  กรุงแบกแดด
              ค.  เมืองเนวปูลี      ง.  กรุงตริโปเลีย

16. องค์คณะที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง
            ก. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด
            ข. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
            ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
            ง. คณะตุลาการศาลฎีกา

17. Bike lane เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน
ก. การประหยัดพลังงาน
ข. การป้องกันอุบัติเหตุ
ค. การมีระเบียบวินัย
ง. การออกกำลังกาย

18. GDP หมายถึงข้อใด
ก. การรวมตัวเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ข. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ง. อัตราเงินเฟ้อ

19. ค่าของเงินสูง ความต้องการสินค้าลดลง
ก. เงินเฟ้อ
ข. เงินฝืด
ค. เงินตึง
ง. อุปสงค์ อุปทาน

20. ข้อใดหมายถึงเขตการค้าเสรี
ก. APEC
ข. GMO
ค. GATT
. FTA
21. ปัจจุบันเป็นศตวรรษที่เท่าไหร่ 
            ก. 19 
            ข. 20
            ค. 21
            ง. 22
22. วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 15 ปี ของยูเนสโกในปัจจุบัน
           ก. การศึกษาเพื่อชีวิต
           ข. การศึกษาเพื่อความมั่นคง
           ค. การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
           ง. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข

23. เศรษฐกิจพอเพียงจัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. แนวคิด
ข. ทฤษฎี
ค. ปรัชญา
ง. หลักการ

24. ข้อใดหมายถึงการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ก. NT
ข. A-NET
ค. O-NET
ง. Admission

25. ไม่ใช่หน่วยงานหลักที่ดูแลนโยบายคุณธรรมนำความรู้
ก. กระทรวงแรงงาน
ข. กระทรวงวัฒธรรมและการท่องเที่ยว
ค. กระทรวงสาธารณสุข
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

26. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกประเทศล่าสุด
ก. อินเดีย
ข. จีน
ค. เวียดนาม
ง. ไต้หวัน

27. หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ต้องปฏิบัติการสอนตามข้อใด

ก. 6 เดือน
ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ค. 1 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 1 ปี

28. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. MTV
ข. QTV
ค. EDTV
ง. ETV

29. เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต้องการลดข้าราชการลงเท่าใด
ก. ร้อยละ 5
ข. ร้อยละ 10
ค. ร้อยละ 15
ง. ร้อยละ 20

30. ไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก. สงขลา-ยะลา-นราธิวาส
ข. ยะลา-ปัตตานี- สตูล
ค. ปัตตานี- ยะลา- สงขลา
ง. ปัตตานี- ยะลา- นราธิวาส 

เอกสารคู่มือเตรียมสอบ ครู  ศรช  ครู กศน ภาค ข.
ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
 
แนวข้อสอบ ครู  ศรช  ครู กศน ภาค ข.
วิชาที่ใช้สอบ
-  การพัฒนาหลักสูตรการสอน  
 -  การจัดการเรียนรู้ 
-  จิตวิทยาสำหรับครู
 
-  การวัดและการประเมินผล 
-  การบริหารจัดการในห้องเรียน 
-  การวิจัยทางการศึกษา
 
-  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- แนวข้อสอบนโยบายการศึกษา กศน.

- แนวข้อสอบหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 - เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ         

สนใจสั่งซื้อมาที่ amorn3498@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาบางพลัด Amornrut  Naewolo
  
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 083-0724566

เวอร์ชันเต็ม: [-- สอบ กศน. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.020056 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us