เวอร์ชันเต็ม: [-- สอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.2559 -> สอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

amorn3498 2011-06-08 15:16

สอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวอย่างข้อสอบ


1. การติดต่อสื่อสารทางวิทยุของพนักงานดับเพลิง ปัจจุบันใช้รหัสวิทยุแบบใด
   ก.โค้ด ว.   ข. โค้ด คิว   ค.รหัส มอร์ส   ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก
2. ไฟเกิดจากอะไร
   ก. เชื้อไฟ + ความร้อน + ออกซิเจน
   ข. ความร้อน + ออกซิเจน
   ค. เชื้อไฟ + ความร้อน
   ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก
3. เครื่องดับเพลิง แบบใดดีที่สุด
   ก. แบบ A B C
   ข. แบบ A B C D
   ค. แบบ A B C D E
   ง. แบบ A
ตอบ ค

4.ไฟ มีกี่ประเภท (การเกิดของไฟ)......
ตอบ..5 ประเภท
1. ไฟประเภท A (Class A) หมาย ถึง ไฟที่เกิดจากวัสดุติดไฟโดยทั่วไป
2. ไฟประเภท B (Class B) หมาย ถึง ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวและก๊าซ
3. ไฟประเภท C (Class C) หมาย ถึง ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งยังมิได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าออก
4. ไฟประเภท D (Class D) หมาย ถึง ไฟที่เกิดจากโลหะที่ลุกไหม้ได้ วัตถุระเบิด และสารที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ
5. ไฟประเภท K  คลาสใหม่ที่กำหนดขึ้น คลาสนี้เป็นไฟที่เกิดขึ้นในกระทะ ร้อน หรือการหุงต้มกับข้าว  คือ ไฟที่ติดบนน้ำมันคล้ายๆ กับ การผัดผักบุ้งไฟแดง ไฟประเภทนี้ไม่สามารถดับได้ด้วยน้ำ

5.การฉัน้ชีพ กับ การฉัน้ภัย ต่างกันอย่างไร
ตอบ...การฉัน้ชีพ คือ การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในยามเกิดอุบัติเหตุ หรือ สาธารณภัยที่เกิดในปัจจุบัน และต้องรีบแก้ไขไม่ให้ถึงแก่ชีวิต
การฉัน้ภัย คือ การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและไม่ได้รับบาดเจ็บก็ตาม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนหรือไม่ทำให้เหตุการณ์เลวร้ายลงไปอีก

6.ภัยคืออะไร ........
ตอบ..คือสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย ของประชาชน หรือ ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือ มีผู้กระทำให้เกิดขึ้น

7.ผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คือ ................
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

8.พนักงานป้องกันภัย คือ ............
ตอบ...คือ บุคคลซึ่งผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522

9.แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คือ..............
ตอบ...คือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ความเสียหายอันเนื่องมากจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม ไม่ว่าจะกระทำก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หรือ ภายหลังการเกิดภัย

10.กองทุน สปสช.คือ อะไร....
ตอบ..คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง

11.ศูนย์นเรนทร คือ....
ตอบ...คือ หน่วยฉัน้ชีพ (Emergency Medical Service) ที่ดำเนินการโดยกรมการแพทย์ เป็นศูนย์ฉัน้ชีพต้นแบบ (model) ของศูนย์ฉัน้ชีพอื่น ๆ โทร.1669

12.ไฟไหม้ โทรหมายเลข...
ตอบ  199

13.อปพร.คืออะไร...........
ตอบ คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

14.ว2 ว8 หมายความว่า....
ตอบ รับทราบข้อความ(ข่าว)  เป็นโคด ว.

15.สารดับเพลิงหลักที่หาง่าย และ ดีที่สุด คือ 
ตอบ...น้ำ...

16.Fire point กับ flash point ต่างกันอย่างไร.....
ตอบ...การติดไฟ ความร้อนต้องถึง 1. flash point คือ จุดวาบไฟ หมายถึงอุณหภูมิต่ำสุดที่ทำให้เชื้อเพลิงคายไอออกมาผสมกับอากาศ 2. Fire point คือ จุดเผาไหม้ มีอุณหภูมิสูงกว่า flash point 7 องศา C ตามลำดับ

17.วิธีการดับเพลิงหลัก มีกี่วิธี  (ตอบ...4.วิธีหลัก..)
ตอบ...1. ทำให้เย็นตัว ใช้น้ำ 2. ทำให้อับอากาศ ใช้คลุมดับ 3. ขจัดเชื้อเพลิง 4. ขัดขวางปฏิกิริยาลูกโซ่ โดยฉีดสารดับเพลิง

18.FLASHOVER และ BACKDRAFT คือ อะไร
ตอบ  FLASHOVER  คือ ช่วงเวลาก่อนถึงพัฒนาการของไฟขั้นสูงสุด 
BACKDRAFT คือ พฤติกรรมการเกิดการระเบิดจากภายในห้อง

19.สถาบันมาตรฐานรับรองถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง มีสถาบันใดบ้าง
ตอบ...
1.   TIS (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย
2.   UL - Under Writers Laboratories
3.   FM – Factory Mutual
4.   NFPA – National Fire Protection Association

20. โทร.1669 หมายถึง เรียก
ตอบ...เรียก ศูนย์นเรนทร (ศูนย์ฉัน้ชีพ)


1.สาธารณภัยคือ....
ตอบ....อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีผู้กระทำให้เกิด....

2.เจ้าพนักงานตาม พรบ.นี้เป็นเจ้าพนักงานตาม กม.ใด....
ตอบ...ตาม พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 มาตรา 43

3.การค้นหาบุคคลต้องหาจากจุดใดของห้อง
ตอบ...ผนังข้างห้อง หรือ มุมห้อง

4.สถานีดับเพลิงควรตั้งอยู่ห่างจากที่ชุมชนหรือศูนย์การค้า กี่ ก.ม.
ตอบ... 2.4 กม.

5.เมื่อเกิดไฟไหม้เจ้าหน้าที่ต้องไปถึงจุดเกิดเหตุภายในกี่นาที
ตอบ...8 นาที


 หลายตำแหน่งเช่น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
 นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สนใจสั่งซื้อมาที่   amorn3498@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 0732495312  ธ.กสิกรไทย บางพลัด ออมทรัพย์  Amornrut  Naewolo 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  083-0724566


เอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

เวอร์ชันเต็ม: [-- สอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.010770 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us