เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม.2555 --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.2559 -> แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม.2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

amorn3498 2011-10-23 12:38

แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม.2555

แนวข้อสอบ  ระเบียบกรุงเทพมหานคร 

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

1. ระเบียบฉบับนี้บังคับใช้เมื่อใด 

ก. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน 

ค. ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ง. ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ตอบ       ค.  ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๔๗  เป็นต้นไป 

2. วิธีปฏิบัติงานสารบรรณของกรุงเทพมหานคร  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบในข้อใด 

ก. ระเบียบผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าด้วยการสารบรรณ 

ข. ระเบียบสภากรุงเทพมหานครว่าด้วยการสารบรรณ 

ค. ระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสารบรรณ 

ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ 

ตอบ       ง.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ 

ข้อ ๕  วิธีปฏิบัติงานสารบรรณของกรุงเทพมหานคร  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

คำอธิบายซึ่งกำหนดไว้ท้ายระเบียบ  ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในงานสารบรรณ  และให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

3. ผู้ที่รักษาการตามระเบียบนี้คือ 

ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ง. นายกรัฐมนตรี 

ตอบ       ก.  ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๖  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทำคำอธิบายกับให้มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

4. ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้คือ 

ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ง. นายกรัฐมนตรี 

ตอบ       ก.  ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น 

5. คณะกรรมการว่าด้วยงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร  จะสามารถดำรงตำแหน่งได้เมื่อใด 

ก. เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

ข. เมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

ค. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง 

ง. ดำรงตำแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก 

ตอบ       ก.  เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

ข้อ ๗  ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งและให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระเบียบนี้ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(๒) เสนอความเห็นในการตีความ  การวินิจฉัยปัญหา  การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและคำอธิบายตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๖ 

(๓) เสนอแนะการจัดวางระบบการเก็บรักษาหนังสือสำคัญด้วยระบบต่างๆ ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร  เช่น  ระบบไมโครฟิล์ม  เป็นต้น 

(๔) ให้ความเห็นชอบในการเก็บรักษาหนังสือราชการที่เป็นเอกสารสำคัญไว้ในระบบตาม (๓) 

(๕) พิจารณาดำเนินการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

6. เลขที่หนังสือออก  จะต้องประกอบด้วยข้อใดบ้าง 

ก. ตัวพยัญชนะและวันที่ที่ออกหนังสือ 

ข. เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องและวันที่ที่ออกหนังสือ 

ค. ตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

ง. เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องเท่านั้น 

ตอบ       ค.  ตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

ข้อ ๘  เลขที่หนังสืออก  ประกอบด้วยรหัสตัวพยัญชนะแล้วต่อด้วยเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

รหัสตัวพยัญชนะที่ใช้สำหรับเลขที่หนังสือออกของทุกหน่วยงานและส่วนราชการให้ใช้รหัส กท 

7. รหัสตัวพยัญชนะที่ใช้สำหรับเลขที่หนังสือออกของทุกหน่วยงานและส่วนราชการให้ใช้ตัวพยัญชนะใด 

ก. กท 

ข. กท. 

ค. กทม 

ง. กทม. 

ตอบ       ก.  กท 

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น 

8. เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัว  ตัวเลขสองตัวแรกหมายถึง 

ก. วันที่ออกหนังสือ 

ข. ส่วนราชการภายใน 

ค. เลขประจำตัวผู้ออกหนังสือ 

ง. หน่วยงาน 

ตอบ       ง.  หน่วยงาน 

ข้อ ๙  เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัว  ตัวเลขสองตัวแรกสำหรับหน่วยงาน  โดยเริ่มจากตัวเลข ๐๑  เรียงไปตามลำดับหน่วยงานตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร  และตัวเลขสองตัวหลังหมายถึงส่วนราชการภายในหน่วยงานระดับไม่ต่ำกว่ากองหรือฝ่าย  แล้วแต่กรณี  ตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน  และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 

9. ส.กทม.  ย่อมาจาก 

ก. สภากรุงเทพมหานคร 

ข. สมาชิกกรุงเทพมหานคร 

ค. สำนักงานกรุงเทพมหานคร 

ง. ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 

ตอบ       ก.  สภากรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๑๐  อักษรย่อชื่อกรุงเทพมหานครคือ  กทม. 

อักษรย่อชื่อสภากรุงเทพมหานครคือ  ส.กทม. 

ให้มีอักษรย่อชื่อหน่วยงาน  ส่วนราชการ  และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งอักษรย่อชื่อตำแหน่งในการบริหารงานระดับไม่ต่ำกว่ากอง 

10. ข้อใดมิใช่หนังสือราชการที่กำหนดให้ทำเป็นหนังสือภายใน 

ก. หนังสือที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด 

ข. หนังสือที่ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานครมีไปถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ค. หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด 

ง. หนังสือที่กรุงเทพมหานครมีไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ       ข.  หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีไปถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๑๒  หนังสือราชการที่กำหนดให้ทำเป็นหนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดต่อภายในระหว่างหน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งหนังสือที่กรุงเทพมหานครมีไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถปริ้นเพื่ออ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่amorn3498@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 073-2-49531-2
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut  naewolo
 โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่โทร 083-0724566

amorn3498 2012-02-15 11:53
UP


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม.2555 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.273887 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us