เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบ แนวข้อสอบ ธกส.2557 --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> เปิดสอบ แนวข้อสอบ ธกส.2557 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

amorn3498 2011-11-03 00:29

เปิดสอบ แนวข้อสอบ ธกส.2557

แนวข้อสอบ ธกส  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ                       
1. สำนักงานคืออะไร
ก. องค์การ ข. รัฐวิสาหกิจ
ค. บริษัท ง. สถานที่ทำการบริหารงาน
คำตอบ ง. สถานที่ทำการบริหารงาน
2. พนักงานปฏิบัติงานคืออะไร
ก. กรรมกร ข. ภารโรง
ค. เสมียนพนักงาน ง. หัวหน้าแผนกงาน
คำตอบ ค. เสมียนพนักงาน
3. สำนักงานมีบทบาทต่อผู้บริหารในด้านใดบ้าง
ก. การบังคับบัญชา ข. การประสานงาน
ค. การควบคุมงาน ง. ถูกหมดทุกข้อ
คำตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ
4. การจัดการคือ การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่
คน เงิน วัสดุ เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นคำพูดของ
ก. ศาสตราจารย์ฮาโรล คูนส์ ข. ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเซอร์
ค. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชูโต ง. ศาสตราจารย์ บุญสม มาติน
คำตอบ ก. ศาสตราจารย์ ฮาโรล คูนส์
5. การจัดการเป็นอะไร
ก. ศิลปะ ข. วิทยาศาสตร์
ค. ศิลปะและวิทยาศาสตร์ ง. ผิดหมดทุกข้อ
คำตอบ ค. ศิลปะและวิทยาศาสตร์
6. นโยบายคืออะไร
ก. แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ข. วัตถุประสงค์ขององค์การ
ค. โครงการต่างๆขององค์การ ง. การกำหนดรายละเอียดของงาน
คำตอบ  ก. แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
7. DirectingManager หมายถึง
ก. ผู้ถือหุ้น ข. กรรมการดำเนินงาน
ค. ผู้อำนวยการ ง. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
คำตอบ  ข. กรรมการดำเนินงาน
 8. OfficeStaff หมายถึง
ก. กรรมกร ข. กรรมการ
ค. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ง. ที่ปรึกษา
คำตอบ ค. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
9. การจัดวางแผนภูมิโครงสร้างของการจัดระเบียบงานที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปมีกี่แบบ
ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ
ค. 4 แบบ ง. 5 แบบ
คำตอบ ค. 4 แบบ
10. ConventionalChart เป็นลักษณะการเขียนผังงานที่มีลักษณะ
ก. จากบนลงมาล่าง ข. จากซ้ายไปขวา
ค. เป็นวงกลม ง. ผิดหมดทุกข้อ
คำตอบ ก. จากบนลงมาล่าง
11. LineOrganization Structure เป็นโครงสร้างการจัดตั้งแบบ
ก. สายงานหลัก ข. หน้าที่งานเฉพาะ
ค. สายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา ง. คณะกรรมการ
คำตอบ ก. สายงานหลัก
12. งานสำนักงานคืออะไร
ก. งานทะเบียน ข. งานคำนวณ
ค. งานเก็บค้นเอกสาร ง. ถูกหมดทุกข้อ
คำตอบ ก. งานทะเบียน
13. ท่านเป็นนักเรียนพาณิชยการสามารถพิมพ์ดีดได้นาทีละ 30 คำนับว่าท่านมี
ก. ความรู้ ข. ความสามารถทั่วไป
ค. ความสามารถพิเศษ ง. ผิดหมดทุกข้อ
คำตอบ ก. ความรู้
14. ไฟฟ้าในบ้านของท่านดับเพราะฟิวส์ขาดท่านต่อฟิวส์ไฟฟ้าได้ไฟสว่างนับว่าท่านมี
ก. ความรู้ ข. ความสามารถทั่วไป
ค. ความสามารถพิเศษ ง. ความสามารถทางสมอง
คำตอบ  ข. ความสามารถทั่วไป
 15. ท่านสามารถร้องเพลงได้ไพเราะจับใจผู้ฟังเหมือนกับดารานักร้อง สุเทพวงศ์กำแหง ดาวใจ
ไพจิตร นับว่าท่านมี
ก. ความสามารถทั่วไป ข. ความสามารถแห่งสมอง
ค. ความสามารถพิเศษ ง. ความสนใจและนิสัย
คำตอบ ค. ความสามารถพิเศษ
16. บุคคลจำแนกออกได้กี่พวก อะไรบ้าง
ก. พวกชอบติต่อพวกเห็นแก่ตัว พวกก้าวร้าว และพวกเป็นโรคจิต
ข. พวกชอบสังคมพวกไม่ชอบสังคม พวกแอนตี้สังคม
ค. พวกชอบผู้นำพวกชอบเป็นผู้ตาม พวกแบบขอไปที และพวกโอบอ้อมอารี
ง. ถูกหมดทุกข้อ
คำตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ
17. วิธีศึกษาบุคคลศึกษาจากอะไร
ก. ฐานะเศรษฐกิจ ข. ความรู้
ค. ความสามารถทั่วไปและพิเศษ ง. ผิดทุกข้อ
คำตอบ ง. ผิดทุกข้อ
18. บุคลิกลักษณะของบุคคลที่ไม่ดีคือ
ก. การขาดความสังเกต ข. ขาดความริเริ่ม
ค. การนอนหลับทับสิทธิ์ ง. ถูกหมดทุกข้อ
คำตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ
19. ท่านอยากเป็นมิตรกับผู้อื่นเป็นอะไร
ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ข. ทัศนคติต่อผู้อื่น
ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ ง. ผิดหมดทุกข้อ
คำตอบ ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น
20. การที่ท่านชอบแก้ปัญหาต่างๆดีกว่ายกเลิกนั้นเป็นอะไร
ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ข. นิสัยและทัศนคติ
ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ ง. ถูกหมดทุกข้อ
คำตอบ ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.
- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป  _Aptitude Test
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุประเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
- สรุปพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาทส่ง ทางไปรษณีย์EMS เป็นหนังสือ +VCD คณิศาสตร์ ราคา 679 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com


เปิดสอบธกส.ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
รับสมัครสอบธกส.ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ ธกส.ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบ ธกส.ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
ข้อสอบ ธกส.ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
เตรียมสอบกับแนวข้อสอบ ธกส.ผู้ช่วยพนักงานธุรการ


admin 2012-09-18 08:39
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร จำนวน 19 อัตรา รับสมัครในวันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2557
ข่าวสมัครสอบ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร 
ตำแหน่ง : 
พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Software ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา
พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardware ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา
พนักงานปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
พนักงานปฏิบัติงานด้านการธนาคารและการเงิน ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
พนักงานปฏิบัติงานด้านองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ระดับ 4 จำนวน 5 อัตรา
พนักงานปฏิบัติงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 2 – 3 จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามประกาศ
ระดับการศึกษา : ตามประกาศ
ตำแหน่งว่างที่รับ : จำนวน 19 อัตรา 
รับสมัคร : รับสมัครในวันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม : แนวข้อสอบ คลิกhttp://www.promotethai.com/read.php?tid=1383

admin 2013-02-02 14:55
upadmin 2013-11-07 09:08
UP

admin 2014-06-29 23:39
up


เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบ แนวข้อสอบ ธกส.2557 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.018546 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us