เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> ข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ.2559 -> แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

amorn3498 2011-12-14 08:56

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)

การพัฒนาระบบงาน (Web Application) และการใช้งาน Dreamweaver

1.       เว็บไซต์ (Web Site )หมายถึง
ก. หน้าเอกสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์                               ข.  กลุ่มของเว็บเพจ
ค.  หน้าหลักของเว็บเพจ                                               ง.  หน้าแรกของเว็บไซต์
ตอบ  ข.

2.       ภาษาใดไม่เหมาะจะทำเว็บ Web Application
ก.  HTML                                                                         ข. ASP
ค. PHP                                                                              ง.  JSP
ตอบ  ก.

3.       การออกแบบระบบฐานข้อมูลและ พัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมโยงกับเว็บเพจ หมายถึงข้อใด
ก.  Web datadase                                                            ข.  Application development)
ค.  Application datadase                                                ง.  Web application
ตอบ  ง.

4.       โปรแกรมใดต่อไปนี้ที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง HTML
ก.  โปรแกรม Visul Basic 6                                           ข.  โปรแกรม Flash MX
ค.  โปรแกรม HTML                                                      ง.  โปรแกรม Dreamweaver MX
ตอบ  ง.

5.       Database design หมายถึงข้อใด
ก.  งานพัฒนาโปรแกรม                                               ข.  งานออกแบบฐานข้อมูล
ค.  การวิเคราะห์และสรุปความต้องการ                     ง.  ผิดทุกข้อ
ตอบ  ข.

6.       โปรแกรมใดเป็นโปรแกรมจำลอง server  ในเครื่องของเรา
ก.  AppServ                                                                     ข.  Dreamweaver
ค.  Flash                                                                            ง.  Visul Basic
ตอบ  ก.

7.       พื้นที่ ที่ใช้ในการสร้างและออกแบบหน้าเว็บเพจ
ก.  กลุ่มของพาเนล ( Panel Groups )                         
ข. แถบเครื่องมือ ( Insert Bar )
ค.  ส่วนหน้าต่าง ( Properties)                                    
ง.  หน้าต่างเว็บเพจ ( Document Toolbar )
ตอบ  ง.

8.       เก็บรวบรวมกลุ่มคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ
ก.  กลุ่มของพาเนล ( Panel Groups )                         
ข.  แถบเครื่องมือ ( Insert Bar )
ค.  นหน้าต่าง ( Properties )                                        
ง.  หน้าต่างเว็บเพจ ( Document Toolbar )
ตอบ  ข.

9.       ส่วนประกอบใดในโปรแกรม Dreamweaver MX ที่ใช้ในการตกแต่งสีและขนาดของตัวหนังสือ
ก. กลุ่มของพาเนล ( Panel Groups )                           ข.  แถบเครื่องมือ ( Insert Bar )
ค.  ส่วนหน้าต่าง ( Properties )                                    ง. หน้าต่างเว็บเพจ ( Document Toolbar )
ตอบ   ค.

10.   ขั้นตอนแรกในการออกแบบระบบฐานข้อมูลและ พัฒนาโปรแกรมคือข้อใด
ก. การวิเคราะห์และสรุปความต้องการ                      ข.  การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค.  การวางแผนและออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้     ง.  งานออกแบบฐานข้อมูล
ตอบ  ก.

11.   โปรแกรมใดเป็นโปรแกรมสร้างฐานข้อมูลของ Web application
ก.  My Properties                                                           ข.  MySQL
ค.  Document Web                                                        ง.  SQL application
ตอบ  ข.

12.  ส่วนใดของโปรแกรม Dreamweaver MX ที่รวมคำสั่งทั้งหมดในการใช้งานในโปรแกรม
ก.  หน้าต่าง Panel                                                           ข.  หน้าต่าง MX Tool
        ค.  แถบเครื่องมือ Insert Bar                                         ง.  หน้าต่าง Properties
       ตอบ  ข.

13.   ขนาดของหน้าจอที่ใช้ในสร้างโฮมเพจนิยมใช้ขนาดเท่าใด
ก.  800 x 600 pixel                                                         ข.  400 x 600 pixel
ค.  760 x 420 pixel                                                         ง.  1024x 700 pixel
ตอบ  ก.

14.   เทคนิคที่เพิ่มลูกเล่นตกแต่งหน้าเว็บเพจให้สวยงามคือข้อใด
ก.  ตกแต่งเว็บด้วยโปรแกรม EXE                              
ข.  ตกแต่งเว็บด้วยโปรแกรม Tool Book
ค.  ตกแต่งเว็บด้วยโปรแกรม ASP                              
ง.  ตกแต่งเว็บด้วยจาวาสคริป (java script )
ตอบ  ง.

15.   การเรียกดูเอกสารหน้าเว็บเพจ ควรใช้โปรแกรมใด
ก.  โปรแกรม Web Browser                                         ข.  โปรแกรมเว็บมาสเตอร์ Web Master
ค.  โปรแกรมบราวเซอร์ Browser                                ง.  โปรแกรมประมวลผลคำ Word Processing
ตอบ  ก.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3  สตง.ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆและข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วยข้อสอบความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อสอบนโยบายตรวจเงินแผ่นดินและพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ 2491
- ข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3

1. ความรูเกี่ยวกับการติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เช่น Windows 7/Vista ฯลฯ
2. ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน และฐานข้อมูล
3. ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน (Web Application)
4. ความรูเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย
5. ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
6. ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2

ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด Amornrut  Naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งที่  amorn3498@hotmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 083-0724566 

ข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ. 2550

1.มาตราที่ 14 ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางทาไม่เกินกี่ปี
ก. 18 ปี ข. 10 ปีค. 15 ปี ง. 7 ปี
****************************************************************************
2. พรบคอมพิวเตอร์หมวดที่ ๑ ว่าด้วยเรื่องอะไร

ก. ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข.ความผิดเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ค. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ง.ความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย****************************************************************************
3.พรบ คอมพิวเตอร์มีกี่หมวด

ก. 1 หมวด    ข. 2 หมวดค. 3 หมวด    ง. 4 หมวด
****************************************************************************
4. พรบคอมพิวเตอร์หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องอะไร
ก. ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข.ความผิดเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ค. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ง.ความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
****************************************************************************
5. มาตราที่ 8 มีฐานความผิด คือ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วมีโทษจำคุกกี่ปี
ก. 1 ปี    ข. 2 ปีค. 3 ปี    ง. 5 ปี
****************************************************************************
6. มาตราที่ 15 มีฐานความผิด คือการตัดต่อภาพผู้อื่น มีโทษจำคุก 3ปี ปรับไม่เกิน เท่าไร
ก. 2 แสนบาท    ข. 4 แสนบาทค. 5 แสนบาท    ง.6 แสนบาท
****************************************************************************

7. พรบ คอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่มาตรา

ก. 10 มาตรา ข. 20 มาตราค. 30 มาตรา ง. 40 มาตรา
****************************************************************************
8. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หมายความว่าอย่างไร
ก. ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
ข. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์
ค. ถูกทั้งข้อก และข้อ ขง. ไม่มีข้อถูก
****************************************************************************
9. ผู้ให้บริการหมายความว่าอย่างไร
ก. ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตข. ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์
ค. ถูกเฉพาะข้อ ขง. ถูกทุกข้อ****************************************************************************
10. สรุปฐานความผิดและโทษทั้งหมดที่มีความรุนแรง มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก. 6 มาตรา    ข. 8 มาตราค. 10 มาตรา   ง. 11 มาตรา
****************************************************************************
11. มาตราที่ 12 มีความผิดว่าด้วยการจำหน่าย/เผยแผ่ชุดคำสั่ง โทษจำคุกสูงสุดกี่ปี
ก. 1 ปี    ข. 2 ปีค.3 ปี    ง. 4 ปี
****************************************************************************

12. มาตราที่ 6 ฐานความผิดว่าด้วยล่งรู้มาตรการป้องกัน มีโทษจำคุกทั้งหมดกี่เดือน

ก.3 เดือน ข. 6 เดือนค. 7 เดือน ง. 8 เดือน
****************************************************************************
13. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือใคร
ก. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์   ข. ทักษิณ ชินวัตรค. นาย บรรหาร ศิลปะอาชา   ง.ตำรวจแห่งชาติ****************************************************************************
14.มาตราที่ 10 มีความผิดฐานการรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ โทษจำคุกไม่เกินกี่ปี
ก. 3 ปี     ข. 4 ปีค. 5 ปี    ง.6 ปี
****************************************************************************
15. มาตราที่ 13 มีความผิดฐานการเผยแผ่ข้อมูลอันไม่เหมาะสม มีโทษไม่เกินกี่ปี
ก.1-4 ปี       ข.1-5 ปีค. 2-4 ปี       ง. 2-5 ปี
**************************************************************************** 


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.019127 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us