เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ อปท.(ท้องถิ่น/อบต.) --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.2559 -> แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ อปท.(ท้องถิ่น/อบต.) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2013-01-14 10:39

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ อปท.(ท้องถิ่น/อบต.)

 
        
1. คำสั่งใดที่ใช้ในการตั้งค่ากระดาษเขียนแบบ
ก.  UNITS                                                                              ข.  LIMITS
ค.  GRID                                                                                ง.  SNAP

2. การย่อขยายมุมมองโดยใช้เมาส์ปุ่มใด
ก.  Right                                                                                  ข.  Left
ค.  Target                                                                                ง.  Scroll

3. คำสั่งใดใช้เขียนเส้นตรง  เส้นโค้งและกำหนดความหนาของเส้นใด
ก.  Polygon                                                                            ข.  Line
ค.  Polyline                                                                           ง.  ARC

4. ข้อใดเป็นการใช้คำสั่งแบบ Popup  ของโปรแกรม AutoCAD
ก.  คลิกไอคอน                                                                      ข.  คลิกเมนู
ค.  คลิกเมาส์ขวา                                                                  ง.  พิมพ์คำสั่งในช่อง Command

5. คำสั่งใดใช้ดึงข้อมูล  Block  ออกมาใช้งาน
ก.  Wblock                                                                             ข.  Move
ค.  Rotate                                                                                ง.  Insert

6. ข้อใดไม่ใช่การสร้างชิ้นงาน 3D  ของ  Auto Cad
ก.  Wireframe                                                                        ข.  Sketch
ค.  Surface                                                                             ง.  Solid

7. การกำหนดระบบพิกัด  X,Y,Z  เรียกว่าระบบพิกัดใด
ก.  CWS                                                                                  ข.  WCS
ค.  UCS                                                                                   ง.  CUS

8. ข้อใดไม่ใช่มุมมอง 3D  แบบไอโซเมตริก
ก.  SW Isometric                                                                  ข.SE Isometric
ค. NE Isometric                                                                    ง.  NS Isometric

9. กลุ่มคำสั่ง  3D orbit  มีไว้เพื่ออะไร
ก.  ปรับเปลี่ยนมุมมองชิ้นงาน  3D                                   ข.  ปรับเปลี่ยนระบบ  UCS
ค.  ปรับเปลี่ยนมุมมองชิ้นงาน2D                                     ง.  ปรับเปลี่ยนระบบ  WCS

10. ข้อใดเป็นการสร้างชิ้นงาน 3D แบบโครงลวด
ก.  Wireframe  Modeling                                                    ข.  Surface  Modeling
ค.  Solid  Modeling                                                               ง.  ถูกทุกข้อแนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ  ระดับ 1-2 ท้องถิ่น อปท

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบแนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ อปท.(ท้องถิ่น/อบต.) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.013317 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us