เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวสอบสัมภาษณ์ (ภาค. ค) จังหวัดอยุธยา --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.2559 -> แนวสอบสัมภาษณ์ (ภาค. ค) จังหวัดอยุธยา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-14 10:45

แนวสอบสัมภาษณ์ (ภาค. ค) จังหวัดอยุธยา

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดของคุณชื่ออะไร
-
2. นายอำเภอของคุณชื่ออะไร
-
3. คำขวัญจังหวัดอยุธยาฟังมาเยอะแล้วอยากฟังคำขวัญจังหวัดคุณ
-
4. ตราประจำจังหวัด.... ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปอะไรบ้าง
-
5. พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดของคุณคืออะไร
-
6. ต้นไม้ประจำจังหวัดของคุณคืออะไร
-
7. ดอกไม้ประจำจังหวัดของคุณคืออะไร
-
8. เครื่องดนตรีประจำจังหวัดของคุณคืออะไร
- (ถ้ามี)
9.จังหวัด...แบ่งเขตการปกครองออกเป็นกี่อำเภอ
-
10. จังหวัด...แบ่งเขตการปกครองออกเป็นกี่ตำบล
-
11. จังหวัด...แบ่งเขตการปกครองออกเป็นกี่หมู่บ้าน
-
12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่แห่ง
-1 แห่ง
13. เทศบาลกี่แห่ง
- (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล)
14. องค์การบริหารส่วนตำบลกี่แห่ง

17. งานประเพณีประจำปีของจังหวัด....คืองานอะไร
-งานประเพณี................
18. สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัด....ที่ท่านอยากแนะนำมีอะไรบ้าง

คำถามเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่ออะไร
- นายปรีชา กมลบุตร
2. คำขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีว่าอย่างไร
- ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
3. ตราประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปอะไรบ้าง
- รูปหอยสังข์ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้าภายในปราสาทใต้ต้นหมัน
4.ต้นไม้ประจำจังหวัด
- ต้นหมัน
5.ดอกไม้ประจำจังหวัด
- ดอกโสน
6.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็นกี่อำเภอ
- 16 อำเภอ
7.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็นกี่ตำบล
- 209 ตำบล
8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็นกี่หมู่บ้าน
-1,452 หมู่บ้าน
9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่แห่ง
-1 แห่ง
10. เทศบาลกี่แห่ง
- 34 เทศบาล (เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 31 แห่ง)
11. องค์การบริหารส่วนตำบลกี่แห่ง
-123 องค์การบริหารส่วนตำบล
12. ธงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะอย่างไร (อธิบายคราวๆ)
- ธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า แบ่งออกเป็น 3 แถบเท่า ๆ กัน โดยมีสีฟ้าอยู่ตรงกลางขนาบด้วยสีน้ำเงิน
กลางธงแทบฟ้ามีตราประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรูปปราสาทสังข์ทักษิณาวัตรใต้ต้นหมัน ใต้
รูปปราสาทมีคำวา “อยุธยา” คังธงมีแถบสีเหลืองและฟ้า 2 แถบ
13. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือกรุงศรีอยุธยาอดีตเคยเป็นราชธานีของไทยนานกี่ปี
- 417 ปี
14. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองรวมกันกี่พระองค์

- 33 พระองค์
15. พระนครศรีอยุธยามีชื่อเรียกในอดีตว่าอย่างไร
- กรุงศรีอยุธยา
16. ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างเมืองพระนครศรีอยุธยาคือใคร
- สมเด็จพระรามิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 1893
17. กรุงศรีอยุธยาสูญเสียเอกราชให้แก่พม่ากี่ครั้ง
- 2 ครั้ง
18. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก มีมติให้ขึ้นทะเบียนนครประวัติ
ศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น " มรดกโลก " เมื่อวันที่เท่าไร
-    13 ธันวาคม 2534
19. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคกลางตอนใด
- ภาคกลางตอนล่าง
20. คำถามที่ไม่มีใครรู้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
*********************************************************************************


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวสอบสัมภาษณ์ (ภาค. ค) จังหวัดอยุธยา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.096194 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us